Dovoz zdarma od 57,50 €
💥💣 Letný výpredaj v Candle World s -30% zľavou! 💣💥 KÚPTE TERAZ

Zásady ochrany osobných údajov

1. Prevádzkovateľ údajov a definície

 1. Správcom osobných údajov Zákazníkov/Používateľov Internetového obchodu, ďalej tiež ako Predávajúci, je: CW Global Sp. z o.o., Telefón: +48508168447 , IČ DPH: PL7822920581, REGON: 524673242 .
 2. Správcu údajov môžete kontaktovať:
  1. na korešpondenčnú adresu: Tarnowska 23/2, 61-323 Poznań Poľsko;
  2. na e-mailovej adrese: shop@candleworld.eu .
 3. Používateľ – fyzická osoba, ktorá vstupuje na webové stránky Internetového obchodu alebo používa služby alebo funkcie opísané v týchto Zásadách ochrany osobných údajov a súborov cookie.
 4. Zákazník – fyzická osoba spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, fyzická osoba, ktorá je Spotrebiteľom, právnická osoba alebo organizačná zložka bez právnej subjektivity, ktorej zákon priznáva právnu subjektivitu, ktorá s Predávajúcim uzatvára Zmluvu o predaji na diaľku.
 5. Internetový obchod  – webová stránka prevádzkovaná Predávajúcim, dostupná na nasledujúcich elektronických adresách (webových stránkach): https://candleworld.eu prostredníctvom ktorej môže Zákazník/Užívateľ získať informácie o Tovare a jeho dostupnosti a zakúpiť si Tovar alebo objednať poskytovanie služby.
 6. Newsletter  – informácie vrátane obchodných informácií v zmysle zákona z 18. júla 2002. o poskytovaní elektronických služieb (Zbierka zákonov z roku 2020, položka 344) od Predávajúceho zaslané Zákazníkovi/Používateľovi elektronickými prostriedkami; jeho prijatie je dobrovoľné a vyžaduje súhlas Klienta/Používateľa.
 7. Účet - súbor údajov uložených v Internetovom obchode a v ICT systéme Predávajúceho o danom Zákazníkovi/Užívateľovi a ním zadaných objednávkach a uzatvorených zmluvách, pomocou ktorých môže Zákazník/Užívateľ zadávať objednávky a uzatvárať zmluvy.
 8. GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46 /EC (údaje všeobecného nariadenia o ochrane údajov).

2. Účely, právne základy a čas spracovania údajov

 1. Za účelom implementácie zmluvy o predaji na diaľku predávajúci spracuje:
  1. informácie o zariadení Používateľa na zabezpečenie správneho chodu služieb: IP adresa počítača, informácie obsiahnuté v súboroch cookie alebo iných podobných technológiách, údaje o relácii, údaje o webovom prehliadači, údaje o zariadení, údaje o aktivite na Webovej stránke, a to aj na jednotlivých podstránkach;
  2. informácie o geolokácii, ak Používateľ súhlasil s prístupom poskytovateľa služby ku geolokácii. Geolokačné informácie sa používajú na poskytovanie prispôsobenejších ponúk produktov a služieb;
  3. osobné údaje užívateľov: meno, priezvisko, adresa sídla, korešpondenčná adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, daňové identifikačné číslo, číslo bankového účtu alebo iné osobné údaje, ktorých poskytnutie je nevyhnutné na uskutočnenie nákupu a ktoré Správca vyžaduje poskytnúť v nákupnom procese.
 2. Tieto informácie neobsahujú údaje o identite Používateľov, ale v kombinácii s inými informáciami môžu predstavovať osobné údaje, a preto na ne Správca vzťahuje plnú ochranu podľa GDPR.
 3. Tieto údaje sú spracované v súlade s čl. 6 sek. 1 lit. b GDPR, za účelom vykonania služby, t.j. zmluvy o poskytovaní elektronických služieb v súlade s Nariadeniami a v súlade s čl. 6 sek. 1 lit. GDPR, v súvislosti so súhlasom s používaním niektorých cookies alebo iných podobných technológií vyjadreným prostredníctvom príslušného nastavenia webového prehliadača v súlade so zákonom o telekomunikáciách alebo v súvislosti so súhlasom s geolokáciou. Údaje sú spracované do konca používania Internetového obchodu Zákazníkom/Používateľom.
 4. Správca sa zaväzuje vykonať všetky opatrenia požadované podľa čl. 32 GDPR, t.j. s prihliadnutím na stav technických znalostí, náklady na implementáciu a povahu, rozsah a účely spracovania, ako aj na riziko porušenia práv alebo slobôd fyzických osôb s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou, Správca vykonáva vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie úrovne bezpečnosti zodpovedajúcej tomuto riziku.

3. Marketingové aktivity správcu

 1. Na webovej stránke Internetového obchodu môže Správca údajov zverejňovať marketingové informácie o svojich produktoch alebo službách. Zobrazovanie tohto obsahu vykonáva Správca údajov v súlade s čl. 6 oddiel 1 písm. f GDPR, t. j. v súlade s oprávneným záujmom správcu údajov spočívajúcim vo zverejňovaní obsahu súvisiaceho s poskytovanými službami a propagačného obsahu akcií, na ktorých sa správca údajov podieľa. Táto akcia zároveň neporušuje práva a slobody Zákazníkov/Používateľov, Zákazníci/Používatelia očakávajú, že dostanú podobný obsah, a dokonca to očakávajú alebo je to ich priamy účel návštevy webovej stránky/stránok Internetového obchodu.

4. Príjemcovia používateľských údajov

 1. Správca údajov zverejňuje osobné údaje používateľov iba spracovateľom na základe uzatvorených zmlúv o poverení spracúvaním osobných údajov za účelom poskytovania služieb správcovi údajov, ako je napríklad hosting a obsluha webovej stránky, IT služby, marketingové a PR služby.

5. Prenos osobných údajov do tretích krajín

 1. Osobné údaje nebudú spracúvané v tretích krajinách.

6. Práva dotknutých osôb

 1. Každá dotknutá osoba má právo:
  1. prístup (čl. 15 GDPR) – získanie potvrdenia od správcu údajov, či sa spracúvajú jej osobné údaje. Ak sa o osobe spracúvajú údaje, má k nim prístup a získava tieto informácie: o účeloch spracúvania, kategóriách osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú údaje poskytnuté, o dobe uchovávania údajov alebo o kritériách na ich určenie, o práve požadovať opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov dotknutej osoby a namietať proti spracúvaniu;
  2. získať kópiu údajov (článok 15 ods. 3 GDPR) - získať kópiu dotknutej osoby, prvá kópia je bezplatná a za ďalšie kópie môže správca údajov účtovať primeraný poplatok, v dôsledku administratívnych nákladov;
  3. na opravu (článok 16 GDPR) - požadovať opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, alebo doplnenie neúplných údajov;
  4. na vymazanie údajov (článok 17 GDPR) - požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, ak správca údajov už nemá právny základ na ich spracúvanie alebo údaje už nie sú potrebné na účely spracúvania;
  5. na obmedzenie spracúvania (článok 18 GDPR) – žiada o obmedzenie spracúvania osobných údajov, keď:
   1. dotknutá osoba spochybňuje správnosť osobných údajov - na dobu umožňujúcu správcovi údajov skontrolovať správnosť údajov,
   2. spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti ich odstráneniu a žiada obmedzenie ich použitia,
   3. Prevádzkovateľ už tieto údaje nepotrebuje, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie nárokov,
   4. dotknutá osoba vzniesla námietku proti spracúvaniu – kým sa nezistí, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad dôvodmi na námietku dotknutej osoby;
  6. na prenos údajov (článok 20 GDPR) - získať v štruktúrovanom, bežne používanom strojovo čitateľnom formáte osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytol správcovi údajov, a požiadať o zaslanie týchto údajov inému správcovi, ak sa údaje spracúvajú na základe súhlasu osoby, ktorej sa údaje týkajú, alebo zmluvy s ňou uzatvorenej a ak sa údaje spracúvajú automatizovaným spôsobom;
  7. namietať (článok 21 GDPR) - namietať spracúvanie jej osobných údajov na oprávnené účely správcu z dôvodov súvisiacich s jej konkrétnou situáciou vrátane profilovania. Správca údajov následne posúdi, či existujú platné právne oprávnené dôvody na spracúvanie, prevažujúce záujmy, práva a slobody dotknutých osôb alebo dôvody na zisťovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie nárokov. Ak budú podľa posúdenia záujmy dotknutej osoby dôležitejšie ako záujmy správcu, bude správca údajov povinný prestať spracúvať údaje na tieto účely;
  8. súhlas kedykoľvek a bez uvedenia dôvodu odvolať, avšak spracúvanie osobných údajov uskutočnené pred odvolaním súhlasu bude naďalej zákonné. Odvolanie súhlasu bude mať za následok, že Správca prestane spracúvať osobné údaje na účel, na ktorý bol súhlas udelený.
 2. Pre uplatnenie vyššie uvedených práv by mala dotknutá osoba kontaktovať Správcu údajov prostredníctvom poskytnutých kontaktných údajov a informovať ho, aké právo a v akom rozsahu si chce uplatniť.

7. Predseda Úradu na ochranu osobných údajov

 1. Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je v Poľsku predseda Úradu na ochranu osobných údajov so sídlom vo Varšave, ul. Stawki 2, ktorú možno kontaktovať takto:
 2. poštou: ul. Stawki 2, 00-193 Varšava, Poľsko
 3. prostredníctvom elektronickej schránky dostupnej na adrese: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
 4. Horúca linka: 606-950-0000.

8. Splnomocnenec pre ochranu údajov

 1. V každom prípade sa dotknutá osoba môže obrátiť aj priamo na poverenca pre ochranu údajov Správcu e-mailom alebo písomne ​​na adresu Správcu údajov uvedenú v časti 1 bod 2 týchto Zásad ochrany osobných údajov a súborov cookie.

9. Zmeny v Zásadách ochrany osobných údajov

 1. Zásady ochrany osobných údajov a súborov cookie môžu byť doplnené alebo aktualizované v súlade s aktuálnymi potrebami Správcu za účelom poskytovania aktuálnych a spoľahlivých informácií Klientom/Používateľom.

10. Cookies

 1. Internetový obchod plní funkcie získavania informácií o zákazníkoch, užívateľoch a ich správaní nasledujúcim spôsobom:
  1. prostredníctvom informácií dobrovoľne vložených do formulárov na účely vyplývajúce z funkcie konkrétneho formulára;
  2. ukladaním súborov cookie v koncových zariadeniach (tzv. „cookies“);
  3. zhromažďovaním protokolov webového servera prevádzkovateľom hostingu internetového obchodu (nevyhnutné pre správne fungovanie webovej stránky).
 2. Cookies sú IT dáta, najmä textové súbory, ktoré sú uložené v koncovom zariadení Zákazníka / Používateľa a sú určené na používanie webovej stránky Internetového obchodu. Súbory cookie zvyčajne obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, dobu ich uloženia na koncovom zariadení a jedinečné číslo.
 3. Internetový obchod používa cookies až po predchádzajúcom udelení súhlasu Zákazníka / Používateľa obchodu v tejto súvislosti. Súhlas s používaním všetkých cookies Internetovým obchodom sa udeľuje kliknutím na tlačidlo „Zavrieť“ pri zobrazení správy o používaní cookies Internetovým obchodom alebo zatvorením tejto správy.
 4. Ak Zákazník/Používateľ Internetového obchodu nesúhlasí s používaním cookies Internetovým obchodom, môže využiť možnosť: „Nesúhlasím“, dostupnú aj v správe o používaní cookies Internetovým obchodom resp. vykonať zmeny v nastaveniach webového prehliadača, ktorý práve používa (môže to však spôsobiť nefunkčnosť webovej stránky Internetového obchodu).
 5. Ak chcete spravovať nastavenia súborov cookie, vyberte webový prehliadač/systém zo zoznamu a postupujte podľa pokynov: Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Android, Safari (iOS), Windows Phone.
 6. Právnym základom spracúvania osobných údajov z cookies sú oprávnené záujmy správcu údajov spočívajúce v poskytovaní kvalitných služieb a zaistení bezpečnosti služieb.
 7. V rámci Internetového obchodu sa používajú dva základné typy cookies: „session“ (session cookies) a „permanent“ (trvalé cookies). Súbory cookie relácie sú dočasné súbory, ktoré sa ukladajú na koncovom zariadení Používateľa až do odhlásenia, opustenia Internetového obchodu alebo vypnutia softvéru (webového prehliadača). „Trvalé“ cookies sú uložené na koncovom zariadení Zákazníka/Používateľa po dobu uvedenú v parametroch súboru cookie alebo do ich vymazania Zákazníkom/Používateľom.

Funkčné cookies (nevyhnutné)

candleworld.iai-shop.com
monit_token: 365 dní, cookie
Identifikuje zákazníka obchodu.
shop_monit_token: 30 minút, koláčik
Identifikuje zákazníka obchodu.
client: 1 deň, koláčik
Identifikuje prihláseného zákazníka / košík neprihláseného zákazníka.
affiliate: 90 dní, cookie
Uchováva informácie o identifikátore partnera, od ktorého bol obchod zadaný.
ordersDocuments: cookie
Ukladá informácie o stave tlače dokumentu.
__idsui: 1095 dní, cookie
Súbor potrebný na fungovanie tzv jednoduché prihlásenie na stránke.
__idsual: 1095 dní, cookie
Súbor potrebný na fungovanie tzv jednoduché prihlásenie na stránke.
__IAI_SRC: 90 dní, cookie
Ukladá iba zdroj, z ktorého sa na stránku pristupovalo.
login: cookie
Ukladá informácie o tom, či sa používateľ prihlásil na webovú stránku.
CPA: 28 dní, cookie
Obsahuje premenlivé informácie pre programy CPA/CPS, na ktorých sa stránka zúčastňuje.
__IAIRSABTVARIANT__: 30 dní, cookie
ID variantu pre test A/B a konfiguráciu motora IdoSell RS.
basket_id: 365 dní, cookie
Identifikátor košíka používateľa webovej stránky, priradený na dobu trvania prebiehajúcej relácie.
page_counter: 1 deň, koláčik
Počítadlo navštívených stránok.
LANGID: 180 dní, cookie
Ukladá informácie o jazyku zvolenom používateľom webovej lokality.
REGID: 180 dní, cookie
Ukladá informácie o regióne používateľa na lokalite.
CURRID: 180 dní, cookie
Ukladá informácie o mene zvolenej používateľom webovej stránky.
__IAIABT__: 30 dní, cookie
Ukladá ID testu A/B na testovanie a zlepšovanie funkčnosti obchodu.
__IAIABTSHOP__: 30 dní, cookie
Ukladá identifikátor obchodu, ktorý sa zúčastňuje A/B testu.
__IAIABTVARIANT__: 30 dní, cookie
Ukladá ID variantu nakresleného v prebiehajúcom A/B teste.
toplayerwidgetcounter[]: cookie
Ukladá, koľkokrát sa zobrazila kontextová správa.
samedayZipcode: 90 dní, cookie
Uchováva informácie o poštovom smerovacom čísle používateľa webovej stránky, ktoré sú potrebné na ponúkanie doručenia kuriérom v službe SameDay.
applePayAvailability: 30 dní, cookie
Ukladá informácie o tom, či je pre používateľa dostupný spôsob platby ApplePay.
paypalMerchant: 1 deň, koláčik
ID účtu PayPal.
toplayerNextShowTime_: cookie
Ukladá informácie o čase, kedy sa má zobraziť ďalšia kontextová správa.
rabateCode_clicked: 1 deň, koláčik
Ukladá informácie o zatvorení lišty informujúcej o aktívnej zľave.
freeeshipping_clicked: 1 deň, koláčik
Ukladá informácie o zatvorení lišty informujúce o bezplatnom doručení.
redirection: cookie
Ukladá informácie o zatvorení kontextovej správy informujúcej o navrhovanom jazyku pre obchod.
filterHidden: 365 dní, cookie
Po kliknutí na možnosť zbaliť filter pre položky sa po obnovení zoznamu položiek uloží informácia, ktorý filter sa má zbaliť.
toplayerwidgetcounterclosedX_: cookie
Ukladá informácie o zatvorení kontextovej správy.
cpa_currency: 60 minút, koláčik
Poskytuje informácie o mene pre programy CPA/CPS, ktorých sa stránka zúčastňuje.
basket_products_count: cookie
Ukladá informácie o počte položiek v košíku.
wishes_products_count: cookie
Ukladá informácie o počte položiek v zozname obľúbených položiek.
IAI S.A.
iai_accounts_toplayer:30 dní, cookie
Zabezpečuje správne zobrazenie vyskakovacej správy informujúcej o prihlasovacej službe IdoAccounts.
IdoSell
platform_id: cookie
Ukladá informácie o tom, či sa stránka zobrazuje v mobilnej aplikácii.
paypalAvailability_: 1 deň, koláčik
Ukladá informácie o tom, či je pre používateľa dostupný spôsob platby PayPal.
ck_cook: 3 dni, koláčik
Ukladá informácie o tom, či používateľ webovej stránky súhlasil so súbormi cookie.
IdoAccounts
accounts_terms: 365 dní, cookie
Uchováva informácie o tom, či používateľ prijal súhlas s používaním služby IdoAccounts.
Google
NID: 180 dní, cookie
Tieto súbory cookie (NID, ENID) sa používajú na zapamätanie si používateľských preferencií a ďalších informácií, ako je preferovaný jazyk, počet výsledkov zobrazených na stránke s výsledkami vyhľadávania (napríklad 10 alebo 20) a či si používateľ praje mať povolené Bezpečné vyhľadávanie Google. Tento súbor je tiež potrebný na poskytovanie platobnej služby Google Pay.
Google reCAPTCHA
_GRECAPTCHA: 1095 dní, cookie
Tento súbor cookie je nastavený službou Google reCAPTCHA, ktorá chráni našu webovú stránku pred spamovými otázkami v kontaktných formulároch.
PayPal
ts: cookie
Tento súbor cookie zvyčajne poskytuje spoločnosť PayPal a podporuje platobné služby webovej lokality.
ts_c: 1095 dní, cookie
Tento súbor cookie zvyčajne poskytuje spoločnosť PayPal a používa sa na zabránenie podvodom.
x-pp-s: cookie
Tento súbor cookie zvyčajne poskytuje spoločnosť PayPal a podporuje platobné služby webovej lokality.
enforce_policy: 365 dní, cookie
Tento súbor cookie zvyčajne poskytuje spoločnosť PayPal a podporuje platobné služby webovej lokality.
tsrce: 3 dni, koláčik
Tento súbor cookie zvyčajne poskytuje spoločnosť PayPal a podporuje platobné služby webovej lokality.
l7_az: 60 minút, koláčik
Tento súbor cookie je nevyhnutný pre prihlasovaciu funkciu PayPal na webovej stránke.
LANG: 1 deň, koláčik
Tento súbor cookie zvyčajne poskytuje spoločnosť PayPal a podporuje platobné služby webovej lokality.
nsid: cookie
Používa sa v kontexte transakcií na webovej stránke. Súbor cookie je potrebný pre bezpečné transakcie.


Analytické cookies

IAI S.A.
__IAI_AC2: 45 dní, koláčik
Identifikátor sledovania konverzií na zhromažďovanie histórie zdrojov predobjednávky, ako aj zdroj, ktorý zadal objednávku v súlade s modelom pripisovania posledného kliknutia.
Google Analytics
_ga_: 730 dní, cookie
Používa sa službou Google Analytics na zhromažďovanie údajov o počte návštev webových stránok používateľom, ako aj o dátumoch prvej a poslednej návštevy.
_ga: 730 dní, cookie
Registruje jedinečný identifikátor, ktorý sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa webovú stránku.
_gid: 1 deň, koláčik
Súbor cookie _gid zaznamenáva jedinečný identifikátor, ktorý sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa stránku.
_gat: 1 deň, koláčik
Používa sa na zníženie počtu žiadostí. Analytics anonymizuje IP adresu.
_dc_gtm_UA-#: 730 dní, cookie
Používa ho Správca značiek Google na riadenie načítania značky skriptu Google Analytics. Analytics anonymizuje IP adresu.
FPLC: 1200 minút, koláčik
Verzia súboru cookie Non-HttpOnly s názvom FPLC hašovaná z hodnoty FPID.
_gat[_]: 1 minúta, sušienka
Používa sa na priškrtenie rýchlosti. Ak je služba Google Analytics implementovaná prostredníctvom Správcu značiek Google, tento súbor cookie bude mať názov _dc_gtm_.
_gat_gtag: 1 minúta, sušienka
Používa sa na analýzu zvykov návštevníkov pri prehliadaní, toku, zdroja a iných informácií.
__utma: 730 dní, cookie
Používa sa na rozlíšenie medzi používateľmi a reláciami. Súbor cookie sa vytvorí, keď sa spustí knižnica javascript a neexistuje žiadny súbor cookie __utma. Súbor cookie sa aktualizuje pri každom odoslaní údajov do služby Google Analytics.
__utmb: 30 minút, koláčik
Používa sa na identifikáciu nových relácií/návštev. Súbor cookie sa vytvorí, keď sa spustí knižnica javascript a neexistuje žiadny súbor cookie __utmb. Súbor cookie sa aktualizuje pri každom odoslaní údajov do služby Google Analytics.
__utmc: cookie
Nepoužíva sa v ga.js. Nastavené na interoperabilitu s urchin.js. Historicky tento súbor cookie fungoval v spojení so súborom cookie __utmb na určenie, či sa používateľ nachádza v novej relácii/návšteve.
__utmt: 10 minút, koláčik
Používa sa na obmedzenie počtu žiadostí.
__utmz: 180 dní, cookie
Ukladá zdroj návštevnosti alebo kampaň, ktorá vysvetľuje, ako používateľ prišiel na vašu stránku. Súbor cookie sa vytvorí pri spustení knižnice javascript a aktualizuje sa pri každom odoslaní údajov do služby Google Analytics.
__utmv: 730 dní, cookie
Používa sa na ukladanie údajov vlastných premenných na úrovni návštevníka. Tento súbor cookie sa vytvorí, keď vývojár použije metódu _setCustomVar s vlastnou premennou na úrovni návštevníka. Tento súbor cookie bol tiež použitý pre zastaranú metódu _setVar. Súbor cookie sa aktualizuje pri každom odoslaní údajov do služby Google Analytics.
AMP_TOKEN: 365 dní, cookie
Obsahuje token, ktorý možno použiť na získanie ID klienta zo služby AMP Client ID. Ďalšie možné hodnoty označujú odhlásenie, požiadavku počas letu alebo chybu pri získavaní ID klienta zo služby AMP Client ID.
FPID: 730 dní, cookie
Tento súbor cookie má predvolene názov FPID (identifikátor prvej strany). Hodnota uložená v FPID sa použije na nastavenie ID klienta v požiadavke na servery Google.
_gaexp: 90 dní, cookie
Používa sa na určenie zaradenia používateľa do experimentu a uplynutia platnosti experimentov, do ktorých bol používateľ zaradený.
_opt_awcid: 1 deň, koláčik
Používa sa pre kampane namapované na čísla zákazníkov služby Google Ads.
_opt_awmid: 1 deň, koláčik
Používa sa pre kampane namapované na identifikátor kampane Google Ads.
_opt_awgid: 1 deň, koláčik
Používa sa pre kampane namapované na identifikátory reklamných skupín Google Ads
_opt_awkid: 1 deň, koláčik
Používa sa pre kampane namapované na identifikátory kritérií Google Ads
_opt_utmc: 1 deň, koláčik
Ukladá posledný parameter dopytu utm_campaign.
_opt_expid: 0,2 minúty, sušienka
Uloží posledný parameter dopytu utm_campaign.
Google Analytics pixel: 999 dní, sledovací pixel
Pixel meria návštevy, kliknutia a iné digitálne správanie. Vďaka tomu vám umožňuje upraviť vašu marketingovú stratégiu.
__utmli: 60 dní, cookie
Súbor cookie je súčasťou funkcie Enhanced Link Attribution, ktorá (pokúša sa) rozlišovať medzi kliknutiami na odkazy na rovnaký cieľ v analýze stránky. Obsahuje ID (ak existuje) odkazu, na ktorý sa kliklo (alebo jeho nadradeného), ktorý sa má prečítať na ďalšej stránke, aby mohla analýza na stránke určiť, kde sa na stránke nachádzal odkaz, na ktorý sa kliklo.
Google Maps
SID: 3650 dní, cookie
Obsahujú digitálne podpísané a šifrované záznamy o ID účtu Google používateľa a čase posledného prihlásenia. Kombinácia týchto súborov cookie (SID, HSID) umožňuje spoločnosti Google blokovať mnoho typov útokov, ako sú pokusy o krádež obsahu formulárov odoslaných v službách Google.


Reklamné cookies

Meta (Facebook)
fbsr_: cookie
Obsahuje podpísanú žiadosť pre používateľa aplikácie Facebook.
fbss_: 365 dní, cookie
Zdieľaná relácia na Facebooku.
fbs_: 30 minút, koláčik
Relácia na Facebooku.
Meta Pixel: 999 dní, sledovací pixel
Meta Pixel je kus kódu, ktorý vám umožňuje merať efektivitu reklamy pochopením akcií používateľov stránok a pomáha zabezpečiť, aby sa reklamy obchodu zobrazovali tým správnym ľuďom.
_fbp: 90 dní, cookie
Cookies používané na profilovanie užívateľov a čo najpresnejšie priradenie inzerátu k profilu užívateľa.
fr: 90 dní, cookie
Cookies používané na profilovanie užívateľov a čo najpresnejšie priradenie inzerátu k profilu užívateľa.
_fbc: 730 dní, cookie
Posledná návšteva predajne.
tr: cookie
Cookies používané na profilovanie užívateľov a čo najpresnejšie priradenie inzerátu k profilu užívateľa.
sb: 402 dní, cookie
Tento súbor cookie pomáha identifikovať a uplatňovať dodatočné bezpečnostné opatrenia v prípade, že sa niekto pokúsi neoprávnene získať prístup k vášmu účtu na Facebooku, napríklad zadaním náhodných hesiel. Slúži aj na ukladanie informácií, ktoré umožnia Facebooku obnoviť účet používateľa, ak zabudne heslo, alebo na dodatočné overenie pri podozrení, že jeho účet bol napadnutý. Patria sem napríklad súbory cookie „sb“ a „dbln“, ktoré pomáhajú bezpečne identifikovať váš prehliadač.
usida: cookie
Zhromažďuje kombináciu prehliadača používateľa a jedinečného identifikátora, ktorý sa používa na priraďovanie reklám k používateľom.
wd: 9 dní, cookie
Tento súbor cookie pomáha smerovať prevádzku medzi servermi a analyzovať rýchlosť načítania produktov Meta medzi používateľmi. Vďaka cookies môže Meta zaznamenávať aj proporcie a rozmery obrazovky a okien používateľa a vie, či má zapnutý režim vysokého kontrastu, aby mohol správne prezentovať svoje weby a aplikácie. Môže napríklad použiť súbory „dpr“ a „wd“, aby vám okrem iného poskytla optimálny výkon obrazovky zariadenia.
locale: 9 dní, cookie
Tento súbor cookie obsahuje polohu posledného prihláseného používateľa v tomto prehliadači.
datr: 7 dní, cookie
Účelom súboru cookie datr je identifikovať webový prehliadač používaný na pripojenie k Facebooku bez ohľadu na prihláseného používateľa. Tento súbor cookie hrá kľúčovú úlohu vo funkciách zabezpečenia a integrity stránky Facebook.
candleworld.iai-shop.com
RSSID: 180 dní, cookie
ID používateľa IdoSell RS, ktorý sa používa na zobrazenie prispôsobených odporúčaní produktov na webovej stránke.
__IAIRSUSER__: 60 minút, koláčik
ID používateľa IdoSell RS, ktorý sa používa na zobrazenie prispôsobených odporúčaní produktov na webovej stránke.
Revhunter
adf: 29 dní, cookie
Ukladá informácie o tom, či bol daný používateľ priradený k Adform.
history: cookie
Ukladá informácie o histórii stránok, ktoré si používateľ prezrel (na danom webe).
cookie: 29 dní, cookie
Ukladá stav relácie používateľa vo všetkých požiadavkách stránky.
ab09: cookie
Súbor cookie, ktorý Revhunter používa na poskytovanie série reklamných produktov.
category: cookie
Ukladá informácie o kategórii na stránke.
externalId: cookie
Ukladá informácie o externom identifikátore.
partner: 30 dní, cookie
Ukladá informácie o externom partnerovi.
productCode: cookie
Súbor cookie, ktorý Revhunter používa na poskytovanie série reklamných produktov.
referer: cookie
Ukladá informácie o referentoch.
pixelCode: 999 dní, sledovací pixel
Súbor cookie, ktorý Revhunter používa na poskytovanie série reklamných produktov.
{"cookieValue":"": cookie
Súbor cookie, ktorý Revhunter používa na poskytovanie série reklamných produktov.
temp: cookie
Súbor cookie, ktorý Revhunter používa na poskytovanie série reklamných produktov.
Google Analytics
__gads: 395 dní, cookie
Na poskytovanie reklamy alebo retargetingu.
 1. Súbory cookie sa používajú na nasledujúce účely:
  1. vytváranie štatistík, ktoré pomáhajú pochopiť, ako zákazníci/používatelia internetového obchodu používajú webové stránky, čo umožňuje zlepšiť ich štruktúru a obsah;
  2. udržiavanie relácie Zákazníka/Používateľa (po prihlásení), vďaka čomu Zákazník/Používateľ nemusí znova zadávať prihlasovacie meno a heslo na každej podstránke Internetového obchodu;
  3. definovanie profilu Klienta/Používateľa za účelom zobrazovania odporúčaní produktov a zodpovedajúcich materiálov v reklamných sieťach, najmä v sieti Google.
 2. Softvér na prehliadanie webových stránok (webový prehliadač) zvyčajne štandardne umožňuje ukladanie cookies na koncovom zariadení Klienta/Používateľa. Zákazníci/Používatelia môžu v tomto ohľade zmeniť nastavenia. Webový prehliadač umožňuje vymazať cookies. Je tiež možné automaticky blokovať cookies.
 3. Obmedzenia používania súborov cookie môžu ovplyvniť niektoré funkcie dostupné na webových stránkach Internetového obchodu.
 4. Cookies umiestnené na koncovom zariadení Zákazníka/Používateľa môžu využívať aj inzerenti a partneri Internetového obchodu spolupracujúci s Internetovým obchodom.
 5. Súbory cookie môže sieť Google použiť na zobrazovanie reklám prispôsobených spôsobu, akým zákazník / používateľ používa internetový obchod. Na tento účel môžu uchovávať informácie o navigačnej ceste používateľa alebo čase strávenom na danej stránke: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
 6. Odporúčame, aby si Klient/Používateľ prečítal zásady ochrany osobných údajov týchto spoločností, aby sa oboznámil s pravidlami používania súborov cookie používaných v štatistikách: Zásady ochrany osobných údajov Google Analytics.
 7. Pokiaľ ide o informácie o preferenciách zákazníka / používateľa zhromaždené reklamnou sieťou Google, môže zákazník / používateľ prezerať a upravovať informácie vyplývajúce zo súborov cookie pomocou nástroja: https://www.google.com/ads/preferences/.
 8. Na webovej stránke internetového obchodu sú zásuvné moduly, ktoré môžu prenášať údaje o zákazníkoch/používateľoch správcom, ako sú: Mapy Google, Google Analytics, Meta (Facebook), Revhunter, PayPal, Google reCAPTCHA, IdoAccounts, IdoSell, IAI S.A., Google.
 9. Za účelom riadneho vykonávania Zmluvy o predaji na diaľku môže Správca údajov zdieľať údaje Zákazníkov/Používateľov s kuriérskymi subjektmi. Aktuálne dostupné spôsoby doručenia v Internetovom obchode sú dostupné na adrese: https://candleworld.eu/sk/delivery.html .
 10. Za účelom riadneho vykonávania Zmluvy o predaji na diaľku môže Správca zdieľať údaje Zákazníkov/Používateľov s online platobnými systémami. Aktuálne dostupné spôsoby platby vo forme platieb vopred v Internetovom obchode sú dostupné na: https://candleworld.eu/sk/payments.html .

11. Newsletter

 1. Zákazník môže súhlasiť so zasielaním obchodných informácií elektronickými prostriedkami výberom príslušnej možnosti v registračnom formulári alebo neskôr v príslušnej záložke. V prípade udelenia takéhoto súhlasu budú Zákazníkovi / Používateľovi zasielané informácie (Newsletter) Internetového obchodu na ním uvedenú e-mailovú adresu, ako aj ďalšie obchodné informácie zasielané Predávajúcim.
 2. Zákazník sa môže kedykoľvek odhlásiť z odberu Newsletteru sám, odškrtnutím príslušného políčka na stránke svojho účtu alebo prejdením na formulár https://candleworld.eu/newsletter.php, kliknutím na príslušný odkaz v obsahu každého bulletinu alebo prostredníctvom oddelenia služieb zákazníkom.

12. Účet

 1. Zákazník/Užívateľ nesmie umiestňovať obsah do Internetového obchodu ani poskytovať Predávajúcemu obsah, vrátane názorov a iných údajov protiprávneho charakteru.
 2. Zákazník/Používateľ získa prístup k Účtu po registrácii.
 3. Zákazník / Používateľ v rámci registrácie uvedie typ účtu alebo pohlavie, meno, priezvisko, názov firmy, NIP, údaje pre vystavenie predajného dokladu, prepravné údaje, e-mailovú adresu a zvolí si heslo. Zákazník/Užívateľ zabezpečuje pravdivosť údajov, ktoré uviedol v registračnom formulári. Registrácia vyžaduje pozorné prečítanie Pravidiel a označenie na registračnom formulári, že Zákazník/Užívateľ si prečítal Pravidlá a plne akceptuje všetky ich ustanovenia.
 4. Okamihom udelenia prístupu Zákazníka/Používateľa k Účtu dochádza medzi Predávajúcim a Zákazníkom k uzatvoreniu zmluvy o poskytovaní elektronických služieb ohľadom Účtu na dobu neurčitú. Spotrebiteľ môže odstúpiť od tejto zmluvy za podmienok stanovených v pravidlách.
 5. Registráciou účtu na niektorej zo stránok Internetového obchodu sa zároveň rozumie registrácia umožňujúca prístup na iné stránky, kde je Internetový obchod dostupný.
 6. Zákazník/Užívateľ môže zmluvu o poskytovaní elektronických služieb kedykoľvek s okamžitou účinnosťou vypovedať tak, že o tom informuje Predávajúceho e-mailom alebo písomne ​​na adresu Správcu údajov uvedenú v bode 1. bod 2 týchto Ochrana osobných údajov a Zásady používania súborov cookie.
 7. Predávajúci má právo vypovedať zmluvu o poskytovaní služieb ohľadne Účtu v prípade prerušenia poskytovania alebo prevodu služby Internetového obchodu na tretiu osobu, porušením zákona alebo ustanovení zákona zo strany Zákazníka / Používateľa. Nariadenia, ako aj v prípade nečinnosti Zákazníka/Užívateľa po dobu 6 mesiacov. Zmluva sa vypovedá so sedemdňovou výpovednou lehotou. Predávajúci môže stanoviť, že na opätovnú registráciu Účtu bude potrebný súhlas Predávajúceho.
IdoSell Trusted Reviews
4.75 / 5.00 292 reviews
IdoSell Trusted Reviews
2024-06-16
Super obsługa a także zakupiony produkt. Polecam
2024-06-11
Szybka i sprawna wysyłka, świece świetnie zapakowane (zabezpieczone) przed uszkodzeniami. POLECAM!!!
pixel