Dovoz zdarma od 57,50 €
💥💣 Letný výpredaj v Candle World s -30% zľavou! 💣💥 KÚPTE TERAZ

Pravidlá obchodu

§ 1. Definície

 1. Predpisy – tieto Predpisy, ktoré upresňujú pravidlá uzatvárania kúpnych zmlúv na diaľku prostredníctvom Internetového obchodu, pravidlá plnenia týchto zmlúv, práva a povinnosti zmluvných strán kúpnej zmluvy na diaľku a pravidlá reklamačného konania. V rámci služieb poskytovaných elektronicky sú Nariadeniami resp. nariadeniami uvedenými v čl. 8 zákona o poskytovaní elektronických služieb.
 2. Zákazník  – fyzická osoba spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, právnická osoba alebo organizačná zložka bez právnej subjektivity, ktorej zákon priznáva právnu spôsobilosť, ktorá s Predávajúcim uzatvorí Zmluvu o predaji na diaľku.
 3. Spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá s podnikateľom uskutočňuje právny obchod, ktorý priamo nesúvisí s jeho obchodnou alebo profesijnou činnosťou.
 4. Fyzická osoba – fyzická osoba, ktorá uzatvára Zmluvu o predaji na diaľku priamo súvisiacu s jej podnikateľskou činnosťou, ak z obsahu tejto zmluvy vyplýva, že pre túto osobu nejde o odbornú činnosť vyplývajúcu najmä z predmetu jej podnikateľskej činnosti. na základe ustanovení o centrálnom registri a informáciách o hospodárskej činnosti.
 5. Podnikateľ je fyzická osoba, právnická osoba alebo organizačná zložka, ktorá nie je právnickou osobou, ktorej zákon priznáva právnu spôsobilosť, ktorá vo vlastnom mene podniká alebo vykonáva odbornú činnosť.
 6. Predajca:
  CW Global Sp. z o.o.
  +48508168447,
  shop@candleworld.eu,
  IČ DPH PL7822920581
  REGON 524673242..
 7. Adresa sídla predávajúceho:
  Tarnowska 23/2
  61-323 Poznań Poľsko.
 8. Internetový obchod  – webová stránka prevádzkovaná Predávajúcim, dostupná na nasledujúcich e-mailových adresách: https://candleworld.eu , prostredníctvom ktorej môže Zákazník získať informácie o Tovare a jeho dostupnosti a zakúpiť si Tovar alebo objednať službu.
 9. Zmluva o predaji na diaľku  – zmluva o predaji Tovaru / zmluva o dodaní Digitálnej služby alebo Digitálneho obsahu (ak je to relevantné), uzatvorená prostredníctvom Internetového obchodu.
 10. Tovar  – hnuteľná vec, ktorú si môže zákazník zakúpiť v internetovom obchode.
 11. Digitálna služba  – služba, ktorá spotrebiteľovi umožňuje:
  1. generovanie, spracovanie, uchovávanie alebo prístup k údajom v digitálnej forme;
  2. spoločné používanie údajov v digitálnej forme, ktoré boli odoslané alebo vygenerované Spotrebiteľom alebo inými používateľmi tejto služby;
  3. iné formy interakcie údajov.
 12. Digitálny obsah – údaje vygenerované a doručené v digitálnej forme.
 13. Zásady ochrany osobných údajov a súbory cookie Internetového obchodu  – dokument špecifikujúci podrobné pravidlá spracovania osobných údajov a používania súborov cookie. Zásady ochrany osobných údajov a súborov cookie tvoria prílohu 3 k Nariadeniu a sú dostupné na webovej stránke https://candleworld.eu/sk/privacy-and-cookie-notice.html .
 14. Trvalé médium – znamená materiál alebo nástroj umožňujúci zákazníkovi alebo predávajúcemu uchovávať informácie, ktoré sú mu osobne adresované, a to spôsobom, ktorý umožňuje prístup k informáciám v budúcnosti po dobu zodpovedajúcu účelom, na ktoré sa tieto informácie používajú a ktoré umožňuje nezmenenú reprodukciu uložených informácií, najmä prostredníctvom elektronickej pošty.
 15. Elektronický objednávkový formulár  – elektronický postup zadania objednávky, ktorý predávajúci sprístupnil kupujúcemu.
 16. Elektronický formulár na vrátenie – elektronický postup vrátenia tovaru, ktorý Predávajúci sprístupní Kupujúcemu; dostupný v https://candleworld.eu/sk/returns-open.html .
 17. Elektronický reklamačný formulár  – elektronický reklamačný poriadok, ktorý Predávajúci sprístupní Kupujúcemu; dostupný v https://candleworld.eu/sk/rma-open.html .
 18. Odoslanie objednávky - odsúhlasenie objednávky kliknutím na tlačidlo "Objednať a zaplatiť" Zákazníkom, považované za odoslanie záväzného prejavu vôle Zákazníka uzavrieť Zmluvu o predaji na diaľku s Predávajúcim.
 19. Účet - súbor údajov uložených v Internetovom obchode a v ICT systéme Predávajúceho o danom Zákazníkovi a ním zadaných objednávkach a uzatvorených Zmluvách o predaji na diaľku, pomocou ktorých môže Zákazník zadávať objednávky, ako aj rušiť alebo upravovať a uzatvárať kúpne zmluvy v primeranej časovej vzdialenosti.
 20. Názor na objednávkovú službu alebo názor na jednotlivé Tovary – subjektívne vyjadrenia a hodnotenia udeľované vo forme hviezdičiek od 1 do 5.
 21. Objednávka predplatného – objednávka vytvorená automaticky ako súčasť predplatného.
 22. Predplatné  – elektronická služba, ktorá vám umožňuje automaticky vytvárať Objednávky predplatného pre konkrétny Tovar v súlade s opakovateľnosťou zvolenou Zákazníkom, bez toho, aby ste museli robiť samostatné objednávky až do konca Predplatného.
 23. Opakujúce sa platby – sú to platby, ktoré sa uskutočňujú automaticky v konkrétnych cykloch a používajú sa na platby za objednávky predplatného. Realizované na základe súhlasu, ktorý udelil Kupujúci pri začatí Predplatného

§ 2. Všeobecné ustanovenia

 1. Druhy a rozsah služieb poskytovaných elektronicky:
  1. uzatváranie zmlúv o internetovom predaji - v rozsahu Tovaru predávaného v Internetovom obchode,
  2. pravidlá registrácie a používania Účtu ako súčasti Internetového obchodu,
  3. pridávanie názorov, komentárov a hodnotení - zákazník môže k objednávke pridať názor alebo komentár,
  4. zasielanie e-mailov, v ktorých Predávajúci potvrdí prijatie objednávky, prípadné prijatie platby, prijatie objednávky na realizáciu.
 2. Používanie Internetového obchodu je možné za predpokladu, že IT systém používaný Zákazníkom spĺňa nasledujúce minimálne technické požiadavky:
  1. Internetové prehliadače v aktuálnej verzii, napr.:
   • Firefox
   • Chrome
   • Microsoft Edge
  2. akýkoľvek program na prezeranie súborov vo formáte PDF.
 3. Obsah zverejnený na internetovej stránke internetového obchodu vrátane popisu tovaru a cien predstavuje výzvu na uzavretie zmluvy v zmysle čl. 71 Občianskeho zákonníka.
 4. Predávajúci sprístupňuje tieto Pravidlá a Dodatky prostredníctvom odkazu na domovskej stránke pred uzatvorením Zmluvy o predaji na diaľku, počas nej a po jej ukončení. Kupujúci si ho môže stiahnuť a vytlačiť.
 5. Internetový obchod za účelom zaistenia bezpečnosti prenosu správ a údajov v súvislosti s poskytovanými službami prijíma technické a organizačné opatrenia primerané úrovni bezpečnosti poskytovaných služieb, najmä opatrenia na zamedzenie získavania a pozmeňovania neoprávnenými osobami. osôb osobných údajov zasielaných na internete.

§ 3. Objednávky

 1. Zadanie objednávky v Internetovom obchode je možné vykonať prostredníctvom Účtu alebo zvoliť možnosť nákupu bez registrácie, v takom prípade je vytvorený interný účet, na základe ktorého si môže Zákazník vytvoriť Účet. Interný účet je udržiavaný až do vymazania údajov zo systému alebo zablokovania účtu.
 2. Nákup sa uskutoční vyplnením elektronického objednávkového formulára dostupného na webovej stránke internetového obchodu. Výber objednaného Tovaru prebieha jeho vložením do košíka. V elektronickom objednávkovom formulári je uvedené o.i. aký Tovar, za akú cenu a v akom množstve si chce Zákazník objednať na ním určené miesto. Zákazník vykoná príslušné technické kroky na základe zobrazených správ.
 3. Po zadaní všetkých potrebných údajov Zákazníkom sa zobrazí zhrnutie objednávky. Zhrnutie objednávky bude obsahovať informácie o: údajoch identifikujúcich predávajúceho, predmet objednávky, jednotkovú a celkovú cenu objednaného Tovaru vrátane nákladov na doručenie a prípadných iných nákladov, zvolenom spôsobe platby, zvolenom spôsobe doručenia , dodacia lehota a náklady.
 4. Ak je predmetom zmluvy dodanie Digitálneho obsahu alebo Digitálnych služieb, ktoré nie sú zaznamenané na hmotnom nosiči, alebo služby poskytované elektronicky alebo na diaľku - Spotrebiteľ v dodatočnom zaškrtávacom políčku potrebnom na zadanie objednávky a umiestnenom na Elektronickom objednávkovom formulári dáva nasledujúci súhlas: „Súhlasím s dodaním digitálneho obsahu, ktorý nie je zaznamenaný na hmotnom nosiči, alebo so začatím poskytovania služby pred uplynutím 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy a beriem na vedomie stratu práva na odstúpiť od zmluvy. Predávajúci potvrdí prijatie vyššie uvedeného. súhlas e-mailom.
 5. Pre uskutočnenie Objednávky je potrebné poskytnúť osobné údaje označené ako povinné v Elektronickom objednávkovom formulári, akceptovať obsah Pravidiel, odoslať objednávku stlačením tlačidla „Objednať a zaplatiť“.
  1. Odoslanie elektronického objednávkového formulára zákazníkom je záväzným vyhlásením vôle uzavrieť zmluvu o predaji na diaľku v súlade s týmito pravidlami.
  2. Kúpna zmluva na diaľku sa považuje za uzavretú okamihom prijatia elektronického objednávkového formulára Predávajúcim, čo je potvrdené zobrazením správy o prijatí objednávky Kupujúcemu a uvedením jej čísla.
  3. Po uzatvorení Zmluvy o predaji na diaľku Zákazník obdrží e-mailom potvrdenie zadanej objednávky, ktoré obsahuje: potvrdenie objednávky a konečné potvrdenie všetkých podstatných náležitostí Objednávky a všeobecné obchodné podmienky uzatvorenej Zmluvy o predaji na diaľku (Internetový obchod Predpisy spolu s prílohami č. 1 a 2) , údaje predávajúceho, zodpovednosť predávajúceho za kvalitu služby, o službách poskytovaných predávajúcim po predaji a o spôsobe a následkoch odstúpenia od zmluvy. Poučenie o spôsobe a následkoch odstúpenia od zmluvy obsahuje príloha č.1.
  4. Kým Predávajúci nezačne vybavovať objednávku:
   1. Zákazník môže svoju objednávku zmeniť pomocou technického riešenia dostupného na webovej stránke elektronického objednávkového formulára a znova prejsť celou objednávkovou cestou. Zmena objednávky prebieha zadaním novej, ktorá nahrádza predtým zadanú. Prípadne je platba uskutočnená Zákazníkom zúčtovaná na základe novej objednávky a v prípade preplatku je vrátená na bankový účet, z ktorého bola platba uskutočnená.
   2. Zákazník môže svoju objednávku zrušiť výberom možnosti „zrušiť objednávku“ dostupnej na stránke Elektronického objednávkového formulára.
  5. Ak zákazník zruší objednávku, predávajúci mu vráti prijatú platbu do 3 pracovných dní. Vrátenie peňazí bude uskutočnené rovnakým spôsobom platby, aký použil Zákazník.
  6. Doba spracovania objednávky je od 1 do 7 pracovných dní odo dňa uzavretia zmluvy.

§ 4. Platba

 1. Internetový obchod ponúka možnosť platieb formou platby vopred, na dobierku (s platbou na účet po doručení). Možnosť platby s odloženým termínom platby je možná v situáciách individuálne dohodnutých s Predávajúcim.
 2. Platbu za tovar je možné uskutočniť spôsobom zvoleným pri zadávaní objednávky na elektronickom objednávkovom formulári.

  <br>

 3. Aktuálne dostupné spôsoby platby vo forme platieb vopred v Internetovom obchode sú dostupné na https://candleworld.eu/sk/payments.html .

  <br>

§ 5. Doručenie

 1. Na Elektronickom objednávkovom formulári si Zákazník vyberie spôsob doručenia označením vykonaného výberu.
 2. V prípade, že si Zákazník Tovar neprevezme, čo bude mať za následok vrátenie Tovaru Predávajúcemu - Predávajúci môže od kúpnej zmluvy odstúpiť, po predchádzajúcej výzve Zákazníka v e-mailovej správe uvedenej v nákupnom procese plniť zmluvu. Odstúpenie od zmluvy prebieha podaním vyhlásenia Zákazníkovi vo forme e-mailu.
 3. V situácii uvedenej v bode 2. je Predávajúci povinný bezodkladne vrátiť Zákazníkovi prijatú platbu za Tovar zakúpený Zákazníkom.
 4. Aktuálne dostupné spôsoby doručenia v internetovom obchode sú dostupné na adrese https://candleworld.eu/sk/delivery.html .

§ 6. Odstúpenie od zmluvy – elektronický návratový formulár

 1. Spotrebiteľ, ktorý uzatvoril kúpnu zmluvu na diaľku, môže od nej odstúpiť do 30 dní bez uvedenia dôvodu. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy na diaľku - zmluva sa považuje za neuzatvorenú.
 2. Fyzický podnikateľ má tiež právo odstúpiť od zmluvy za podmienok uvedených v odsekoch 6 a 7 týchto pravidiel. V zmysle odsekov 6 a 7 týchto Predpisov o Spotrebiteľovi sa ním rozumie aj Fyzická osoba – podnikateľ.
 3. V prípade odstúpenia od zmluvy – Spotrebiteľ znáša iba priame náklady na vrátenie Tovaru.
 4. Prehlásenie Spotrebiteľa musí jednoznačne vyjadrovať jeho vôľu odstúpiť od zmluvy, najmä Spotrebiteľ môže:
  1. použite elektronický formulár na vrátenie, ktorý je k dispozícii na webovej stránke internetového obchodu: https://candleworld.eu/sk/returns-open.html .
  2. odstúpiť od zmluvy prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý je prílohou č.2 - zaslaním na adresu sídla predávajúceho.
  3. Predávajúci bezodkladne potvrdí na trvanlivom nosiči prijatie prehlásenia o odstúpení od zmluvy podaného spôsobom uvedeným v bodoch 1 a 2.
 5. Na dodržanie lehoty stačí zaslať vyjadrenie pred jej uplynutím.
 6. Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť:
  1. na základe zmluvy pri plnení vydá Predávajúci vec, pričom je povinný previesť jej vlastnícke právo - prevzatím Tovaru Spotrebiteľom alebo ním určenou treťou osobou s výnimkou dopravcu, a ak ide o zmluvu, ktorá:
   1. zahŕňa veľa položiek, ktoré sa dodávajú samostatne, v dávkach alebo po častiach – od prevzatia poslednej položky, dávky alebo časti;
   2. spočíva v pravidelnom doručovaní vecí na určitú dobu – od prevzatia prvej veci;
  2. pri iných zmluvách - odo dňa uzavretia zmluvy.
 7. Formulár vyhlásenia o odstúpení od zmluvy (Príloha č. 2 týchto Poriadkov) a informácie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy (Príloha č. 1 Poriadku) sú poskytované v elektronickej podobe.
 8. V prípade odstúpenia od zmluvy o dodávke Digitálneho obsahu alebo Digitálnej služby môže Predávajúci zabrániť Spotrebiteľovi v ďalšom využívaní Digitálneho obsahu alebo Digitálnej služby, najmä tým, že Spotrebiteľovi znemožní prístup k Digitálnemu obsahu alebo Digitálnej službe.
 9. V prípade odstúpenia od Zmluvy o dodávke Digitálneho obsahu alebo Digitálnej služby je Spotrebiteľ povinný tento Digitálny obsah alebo Digitálnu službu prestať používať a sprístupňovať tretím osobám.
 10. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy na diaľku sa nevzťahuje na zmluvy uvedené v čl. 38 zákona z 30. mája 2014 (Zbierka zákonov z roku 2019, položka 134) o právach spotrebiteľov, <span>m.</span>in. Usporiadanie:
  1. za poskytovanie služieb, za ktoré je Spotrebiteľ povinný zaplatiť cenu, ak Predávajúci službu v plnom rozsahu vykonal s výslovným a predchádzajúcim súhlasom Spotrebiteľa, ktorý bol pred začatím poskytovania služby informovaný, že po vykonaní služby Predávajúcim by stratil právo na odstúpenie od zmluvy a túto skutočnosť vzal na vedomie.
  2. pri ktorých cena alebo odmena závisí od výkyvov na finančnom trhu, ktoré podnikateľ nemôže ovplyvniť a ku ktorým môže dôjsť pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy;
  3. ktorej predmetom služby je neprefabrikovaná vec vyrobená podľa špecifikácie Spotrebiteľa alebo slúžiaca na uspokojenie jeho individuálnych potrieb;
  4. pri ktorej je predmetom služby vec dodávaná v uzavretom obale, ktorú nie je možné po otvorení obalu vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, ak bol obal po doručení otvorený;
  5. ktorých predmetom sú zvukové alebo obrazové záznamy alebo počítačové programy dodávané v uzavretom obale, ak bol obal po doručení otvorený;
  6. na dodanie Digitálneho obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, za ktorý je Spotrebiteľ povinný zaplatiť cenu, ak Predávajúci začal službu poskytovať s výslovným a predchádzajúcim súhlasom Spotrebiteľa, ktorý bol pred začatím poskytovania služby informovaný, že po vykonaní služby Predávajúcim by stratil právo na odstúpenie od zmluvy a prijal to do vašej pozornosti;
  7. predmetom ktorej je vec, ktorá sa rýchlo kazí alebo má krátku trvanlivosť, a ktorej predmetom služby sú veci, ktoré sú po dodaní vzhľadom na svoju povahu neoddeliteľne spojené s inými vecami;
  8. na doručovanie novín, periodík alebo časopisov, s výnimkou zmluvy o predplatnom;
  9. uzavretá formou verejnej dražby;
  10. na poskytovanie ubytovacích služieb na iné ako bytové účely, prepravu tovaru, prenájom áut, stravovanie, služby súvisiace s oddychom, zábavu, športové alebo kultúrne podujatia, ak je v zmluve určený deň alebo obdobie poskytovania služby;
  11. v ktorej sú predmetom služby alkoholické nápoje, ktorých cena bola dohodnutá pri uzatváraní kúpnopredajnej zmluvy a ktorých dodanie sa môže uskutočniť až po 30 dňoch a ktorých hodnota závisí od výkyvov trhu, na ktorý podnikateľ nemá vplyv. kontrola;

§ 7. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

 1. Predávajúci v lehote 14 dní odo dňa doručenia vyhlásenia o odstúpení od zmluvy o predaji vecí vráti spotrebiteľovi všetky platby, ktoré uhradil, vrátane nákladov na dodanie, zodpovedajúce najlacnejšiemu spôsobu doručenia ponúkanému predávajúcim. Predávajúci.
  1. Vrátenie peňazí bude uskutočnené rovnakým spôsobom platby, aký použil Spotrebiteľ.
  2. Ak Spotrebiteľ na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy použije Elektronický formulár na vrátenie peňazí, budú mu finančné prostriedky vrátené zvoleným spôsobom a na bankový účet uvedený Spotrebiteľom.
  3. Ak Predávajúci neponúkol, že si Tovar od Spotrebiteľa vyzdvihne sám, môže zadržať vrátenie prijatých platieb od Spotrebiteľa, kým nedostane Tovar späť alebo kým Spotrebiteľ nepreukáže jeho zaslanie späť, podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr.
 2. Predávajúci môže spotrebiteľovi ponúknuť, že si vec vyzdvihne sám. Ak však predávajúci takýto návrh neurobil - spotrebiteľ by mal vrátiť vec predávajúcemu (alebo osobe poverenej predávajúcim na jej prevzatie) bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa, keď odstúpil od zmluvy. zmluvy. Na dodržanie termínu stačí zaslať tovar späť pred jeho uplynutím. Tovar vrátený Spotrebiteľom je potrebné zaslať na adresu sídla Predávajúceho.
 3. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty Tovaru v dôsledku používania Tovaru nad rámec toho, čo je potrebné na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti Tovaru.
 4. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ak sa digitálny obsah alebo digitálna služba poskytujú výmenou za zaplatenie ceny a nesúlad digitálneho obsahu alebo digitálnej služby so zmluvou je nepodstatný.
 5. Predávajúci môže požadovať vrátenie hmotného nosiča, na ktorom bol Digitálny obsah dodaný, do 14 dní odo dňa doručenia vyhlásenia Spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy. Spotrebiteľ bezodkladne a na náklady Predávajúceho vráti prepravcovi.
 6. Predávajúci je povinný vrátiť cenu len v časti zodpovedajúcej Obsahu alebo Digitálnej službe, ktorá je v rozpore so zmluvou, a Digitálnemu obsahu alebo Digitálnej službe, ktorých povinnosť dodania bola ukončená v dôsledku odstúpenia od zmluvy.

§ 8. Sťažnosť

 1. Reklamáciu vady Tovaru alebo nesúlad Tovaru s uzatvorenou Zmluvou o predaji na diaľku je možné uplatniť:
  1. prostredníctvom Elektronického reklamačného formulára;
  2. písomne ​​na adresu sídla predávajúceho alebo e-mailom na adresu shop@candleworld.eu .
 2. V oznámení by mala byť uvedená vada, ktorú má Tovar podľa názoru Kupujúceho voči Predávajúcemu, a ak je to možné, zdokumentovať túto vadu a predložiť doklad o kúpe Tovaru v Internetovom obchode. Predávajúci je povinný odpovedať na reklamáciu do 14 dní od jej prijatia. Ak sa vo vyššie uvedenej lehote nevyjadrí, má sa za to, že reklamácia bola uznaná. Odpoveď na reklamáciu poskytuje predávajúci kupujúcemu písomne ​​alebo na trvanlivom nosiči.
 3. Kroky, ktoré musí Kupujúci urobiť pre uplatnenie reklamácie, vrátane spôsobu doručenia reklamovaného Tovaru Predávajúcemu, sú uvedené v jednotlivých fázach Elektronického reklamačného formulára.
 4. Ak Predávajúci uzná reklamáciu ako oprávnenú: náklady na výmenu, opravu vrátane nákladov na dopravu súvisiace s reklamáciou Tovaru znáša Predávajúci.
 5. Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi, ako aj fyzickému podnikateľovi za nesúlad Tovaru so Zmluvou o predaji na diaľku za podmienok, ktoré mu vyplývajú zo zákona zo dňa 30.05.2014 o právach spotrebiteľa.
  1. Predávajúci zodpovedá za nesúlad Tovaru so Zmluvou o predaji na diaľku existujúcou v čase jeho dodania a zverejnenou do dvoch rokov od tohto momentu, pokiaľ dátum spotreby Tovaru určený Predávajúcim nie je dlhší.
  2. Predávajúci opraví alebo vymení Tovar do 14 dní odo dňa prijatia reklamácie. Náklady na opravu alebo výmenu, vrátane najmä nákladov na poštovné, dopravu, prácu a materiál, znáša Predávajúci.
  3. Spotrebiteľ poskytne Predávajúcemu Tovar, ktorý je predmetom opravy alebo výmeny. Predávajúci odoberá Tovar na vlastné náklady.
 6. Predávajúci je povinný dodať Tovar bez vád a zodpovedá Podnikateľovi za vady zakúpeného Tovaru za podmienok uvedených v Občianskom zákonníku.
 7. Doručovanie Digitálneho obsahu alebo Digitálnych služieb Spotrebiteľovi alebo Fyzickému podnikateľovi sa uskutočňuje za podmienok, ktoré vyplývajú zo zákona zo dňa 30.05.2014 o právach spotrebiteľov.
  1. Digitálny obsah sa považuje za dodaný, keď bol Digitálny obsah alebo prostriedok umožňujúci prístup k Digitálnemu obsahu alebo sťahovanie Digitálneho obsahu sprístupnený Spotrebiteľovi alebo fyzické alebo virtuálne zariadenie, ktoré si Spotrebiteľ na tento účel zvolil, alebo ak Spotrebiteľ alebo podobne zariadenie má k nemu prístup.
  2. Digitálna služba sa považuje za dodanú, keď k nej Spotrebiteľ alebo fyzické alebo virtuálne zariadenie, ktoré si Spotrebiteľ na tento účel zvolil, pristúpilo.
  3. Predávajúci uvedie Digitálny obsah alebo Digitálnu službu do súladu so zmluvou do 21 dní odo dňa, keď bol Predávajúci informovaný Spotrebiteľom o nesúlade so zmluvou, a to bez zbytočného obťažovania Spotrebiteľa s prihliadnutím na ich povahu a účel, na ktorý sa používajú. Náklady na uvedenie Digitálneho obsahu alebo Digitálnej služby do súladu so Zmluvou znáša Predávajúci.

§ 9. Názory

 1. Stanovisko k vybaveniu objednávky alebo vyjadrenie k Tovaru je možné zadať pri návšteve Internetového obchodu kliknutím na rozhranie umiestnené pri Tovare alebo kliknutím na odkaz v e-maili. Pridanie názoru je dobrovoľné a bezplatné. V rámci jednej objednávky - Zákazník má možnosť pridať vyššie uvedený Názor iba raz.
 2. Ako súčasť vyššie uvedeného Zákazník môže udeliť hodnotenie hviezdičkami od 1 do 5 a pridať slovné vyhlásenie obmedzené na 65 535 slov.
 3. Hodnotenia sú uložené a verejne zobrazené na webovej stránke internetového obchodu.
 4. Predávajúci overí Stanoviská pomocou e-mailovej adresy, ktorá bola použitá pri nákupe daného Tovaru. Názor, ktorý uverejní osoba na e-mailovú adresu, ktorá bola použitá v procese nákupu - je na stránke Obchodu označený komentárom „názor potvrdený nákupom“. Akýkoľvek iný názor je označený ako "recenzia nepotvrdená kúpou".
 5. Predávajúci môže zverejniť Názory na daný Tovar zo svojich iných Internetových obchodov.
 6. Predávajúci nemení obsah Názoru ani udelené hviezdičky.
 7. Kupujúci je výlučne a nezávisle zodpovedný za vyhlásenie uvedené ako súčasť Stanoviska. Predávajúci je oprávnený odstrániť Stanovisko k podmienkam vyplývajúcim zo zákona a tohto poriadku.
 8. Je neprijateľné zverejňovať obsah, ktorý obsahuje nepravdivé, zavádzajúce, vulgárne, agresívne, urážlivé informácie alebo ktorý je zjavne považovaný za odporujúci dobrým mravom. Je tiež neprijateľné uverejňovať obsah, ktorý je nezákonný, porušuje práva tretích strán alebo predstavuje akt nekalej súťaže.
 9. Zákazník sa zaväzuje nezverejňovať obsah, ktorý obsahuje odkazy na externé webové stránky, ktoré majú propagačný alebo reklamný charakter alebo obsahujú osobné údaje tretích osôb.
 10. Na výslovnú žiadosť Zákazníka môže byť obsah Názoru pred ostatnými užívateľmi Obchodu skrytý, udelené hodnotenie v podobe hviezdičiek sa však započítava do celkového hodnotenia Obchodu a Tovaru.

§ 10. Duševné vlastníctvo

 1. Zákazník vyhlasuje, že mu neprináležia žiadne práva, vrátane autorských alebo súvisiacich práv k ním uverejneným recenziám a vyjadreniam, okrem práva na používanie Internetového obchodu spôsobom uvedeným v Pravidlách. Zákazník nemá právo na akékoľvek nahrávanie, reprodukciu, zdieľanie, zverejňovanie alebo šírenie obsahu, pokiaľ takéto povolenie nevyplýva zo zákona alebo z Nariadení.
 2. Zákazník nie je oprávnený zasahovať do obsahu, najmä nie je oprávnený zasahovať do obsahu, štruktúry, formy, grafiky, mechanizmu fungovania alebo iných prvkov Internetového obchodu.
 3. Zverejnením Názorov v Internetovom obchode, ktoré sú dielami v zmysle zákona zo 4. februára 1994 o autorskom práve a právach súvisiacich, udeľuje Zákazník Predávajúcemu nevýhradnú, bezodplatnú a časovo a územne neobmedzenú licenciu na používanie týchto diela Predávajúcim spolu s právom na udelenie sublicencie, ktorá zahŕňa sprístupnenie diela verejnosti tak, aby k nemu mal každý prístup na mieste a v čase ním zvolenom (Internet). Licencia sa udeľuje pre všetky oblasti využívania známe v čase jej udelenia, najmä pre tieto oblasti využívania:
  1. v rozsahu záznamu a rozmnožovania diela akoukoľvek technikou - najmä tlačou, reprografiou, magnetickým záznamom, digitálnym, t.j. použitím akýchkoľvek techník na akomkoľvek audiovizuálnom alebo obrazovom nosiči, najmä na audiovizuálnych diskoch, CD, počítačových diskoch, v multimédiách sieť, vrátane internetu a súvisiacich on-line služieb a reprodukcie, nahrávania, používania na internete, reklamy, reprodukcie záznamu v elektronickej forme v pamäti počítača a vo vnútorných a vonkajších sieťach,
  2. použitím celku alebo fragmentov alebo akýchkoľvek prvkov diela s možnosťou úprav vyplývajúcich z podstaty daného internetového média - vo všetkých publikáciách, najmä online, digitálnych, v bulletinoch a informáciách, samostatne alebo v kombinácii s inými dielami alebo fragmentmi diel; úplné alebo čiastočné využitie na propagáciu a reklamu, najmä vo forme audiovizuálnych, zvukových a mediálnych reklám.
  3. v rozsahu obchodovania s originálom alebo kópiami, na ktorých bolo dielo zaznamenané - uvádzanie na trh, požičiavanie, prenájom originálu alebo kópií,
  4. v rozsahu šírenia diela iným ako vyššie uvedeným spôsobom - verejné predvádzanie, vystavovanie, vystavovanie, rozmnožovanie, vysielanie a opätovné vysielanie, ako aj verejné sprístupnenie diela tak, aby k nemu mal každý na mieste prístup. a čas podľa vlastného výberu,
  5. používanie diel na propagačné a marketingové účely;
 4. Odstránenie účtu Zákazníkom alebo Recenzia v súlade s kapitolou 9 bod 8 nemá vplyv na platnosť vyššie uvedenej licencie.

§ 11. Pravidlá predaja predplatného

 1. Elektronickú službu formou Predplatného môže Predávajúci poskytnúť Kupujúcemu.
 2. Použitie Predplatného umožňuje cyklické doručovanie vybraného Tovaru v intervaloch určených Zákazníkom, bez nutnosti zadávania ďalších objednávok až do konca Predplatného. Platba za Predplatné sa uskutočňuje pomocou mechanizmu opakovaných platieb a len prostredníctvom jednej platobnej karty.
 3. Odpojením platobnej karty od Predplatného sa Predplatné ukončí. V rámci Predplatného nie je možné realizovať platby na dobierku.
 4. Kupujúci si vytvorí Predplatné výberom tejto formy nákupu v Elektronickom objednávkovom formulári. Potvrdenie o vytvorení Predplatného je zaslané bezodkladne na e-mailovú adresu Kupujúceho, uvedenú pri prvej objednávke.
 5. Zákazník spravuje Predplatné prostredníctvom Účtu podľa dostupných možností. Predplatné je možné ukončiť aj kontaktovaním služby obchodu shop@candleworld.eu .
 6. Predplatné sa robí na dobu neurčitú. Svoje predplatné môžete kedykoľvek ukončiť.
 7. Predávajúci je oprávnený meniť ceny Tovaru počas Predplatného, ​​o čom je Kupujúci informovaný v e-mailovej korešpondencii uvedenej v písm. 8.
 8. O vytvorení Objednávky predplatného zašle Predávajúci Kupujúcemu e-mail s uvedením jej predmetu, množstva, ceny, termínu dokončenia a termínu plánovaného výberu finančných prostriedkov z karty. Okrem toho Predávajúci informuje Kupujúceho o možnosti ukončenia Predplatného priložením odkazu a dátumom účinnosti. Zákazník nie je schopný zaplatiť za Objednávku predplatného iným spôsobom ako prostredníctvom pripojenej platobnej karty.
 9. V prípade neúspešného pokusu o dobitie platobnej karty bude Zákazník informovaný e-mailom o nemožnosti prevzatia platby. Medzi možné dôvody nevyzdvihnutia platby patria: nedostatok prostriedkov na platobnej karte, expirácia karty alebo technické problémy.
 10. Uplynutím platnosti karty spojenej s Predplatným sa Predplatné ukončuje.
 11. Objednávka predplatného bude spracovaná až po úspešnom odpísaní prostriedkov z platobnej karty.
 12. Predávajúci má právo odstúpiť od Predplatného, ​​o čom bude Kupujúceho informovať e-mailom alebo telefonicky.
 13. O nemožnosti realizácie Objednávky predplatného, ​​najmä z dôvodu nedostatku Tovaru na sklade Predávajúceho, bude Zákazník informovaný e-mailom alebo telefonicky. V tejto situácii sa môže zmeniť dátum dokončenia Objednávky predplatného, ​​ako aj nasledujúcich.

§ 12. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto Podmienky používania sú účinné odo dňa 2024.01.05 .
 2. V prípade zmeny alebo zrušenia niektorého z ustanovení týchto Predpisov rozhodnutím príslušného orgánu alebo súdu zostávajú ostatné ustanovenia v platnosti a zaväzujú Predávajúceho a Zákazníka.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto pravidiel. Všetky zmluvy uzatvorené pred dňom nadobudnutia účinnosti nových predpisov sa realizujú na základe predpisov platných ku dňu uzavretia zmluvy.
 4. Rozhodným právom pre riešenie akýchkoľvek sporov súvisiacich s Nariadeniami je poľské právo. Tieto spory bude riešiť miestne príslušný spoločný súd. Zákazník, ktorý je Spotrebiteľom, môže využiť aj mimosúdne spôsoby vybavovania reklamácií a uplatňovania reklamácií. Všetky informácie o mimosúdnych spôsoboch vybavovania sťažností a uplatňovania nárokov je možné získať na webovej stránke Úradu pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa: www.uokik.gov.pl. Zároveň by sme vás chceli informovať, že uvedené postupy sú dobrovoľné a obe strany s nimi musia súhlasiť.
 5. V zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 by sme Vás chceli informovať, že platforma pre online riešenie sporov medzi spotrebiteľmi a podnikateľmi je dostupná na https://ec.europa.eu/consumers/odr na úrovni EÚ (platforma RSO). Platforma RSO je webová stránka s komplexným servisným miestom pre spotrebiteľov a podnikateľov, ktorí hľadajú mimosúdne riešenie sporu zo zmluvných záväzkov vyplývajúcich z online kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytovaní služieb.

§ 13. Príloha 1 – Informácie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy

 1. Spotrebiteľ a Fyzická osoba – podnikateľ majú právo odstúpiť od zmluvy za nasledujúcich podmienok.

  Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy do 30 dní bez udania dôvodu. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 30 dňoch:

  1. v prípade kúpno-predajnej zmluvy odo dňa, kedy ste sa dostali do držby veci alebo kedy vami určená tretia strana s výnimkou dopravcu získala vec do držby;
  2. v prípade zmluvy vyžadujúcej prevod vlastníctva k mnohým veciam, ktoré sa dodávajú oddelene odo dňa, keď ste prebrali poslednú vec alebo kedy vami označená tretia strana, iná ako dopravca, prevzala posledná položka;
  3. v prípade zmluvy zaväzujúcej previesť vlastníctvo k položkám dodaným v dávkach alebo po častiach odo dňa, keď ste sa dostali k poslednej dávke alebo časti alebo kedy vstúpila do vlastníctva vami určená tretia strana iná ako dopravca vlastníctvo poslednej šarže alebo časti;
  4. v prípade zmlúv o pravidelnom doručovaní zásielok na dobu určitú odo dňa, keď ste sa dostali do držby prvej zásielky alebo keď vami určená tretia strana, iná ako dopravca, získala do držby prvú zásielku položka;
  5. v prípade zmlúv, ktorých predmetom je poskytovanie služieb alebo digitálneho obsahu, ktorý nie je poskytovaný na hmotnom nosiči - odo dňa uzavretia zmluvy.
 2. Ak chcete uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy, musíte nás informovať, t.j.: CW Global Sp. z o.o., Tarnowska 23/2, 61-323 Poznań Poľsko, +48508168447, shop@candleworld.eu o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom).
 3. Môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, nie je to však povinné.
 4. Môžete tiež vyplniť elektronický formulár na vrátenie, ktorý je k dispozícii na webovej stránke internetového obchodu: https://candleworld.eu/sk/returns-open.html . Ak využijete túto možnosť, obratom Vám zašleme potvrdenie o prijatí informácie o odstúpení od zmluvy na trvanlivom nosiči.
 5. Pre dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy Vám postačí, ak pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy zašlete informáciu o uplatnení Vášho práva na odstúpenie od zmluvy.
 6. Ak odstúpite od tejto zmluvy, vrátime Vám všetky platby, ktoré sme od Vás prijali, vrátane nákladov na doručenie tovaru (okrem dodatočných nákladov vyplývajúcich z vami zvoleného spôsobu doručenia iného ako najlacnejší ponúkaný typ štandardného doručenia nami), bezodkladne a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď sme boli informovaní o vašom rozhodnutí uplatniť právo na odstúpenie od tejto zmluvy. Platbu vrátime rovnakým platobným prostriedkom, ktorý ste použili pri pôvodnej transakcii, pokiaľ ste sa výslovne nedohodli inak.
 7. V prípade zmlúv vyžadujúcich prevod vlastníckeho práva k veciam, v ktorých sme v prípade odstúpenia od zmluvy nenavrhli prevziať Tovar - zadržiavame vrátenie platby, kým nedostaneme vec alebo kým nedostaneme dôkaz o jeho návrat, podľa toho, čo nastane skôr.
 8. Vrátený tovar zašlite na nasledujúcu adresu: CW Global Sp. z o.o., Tarnowska 23/2, 61-323 Poznań Poľsko bezodkladne a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď ste nás informovali o svojom odstúpení od tejto zmluvy. Lehota je dodržaná, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Budete musieť znášať priame náklady na vrátenie položky.
 9. Vzhľadom na váhu a rozmery Tovaru môžu v prípade odstúpenia od zmluvy - vrátenie Tovaru znamenať vyššie náklady ako bežné poštovné. Ak chcete využiť služby kuriérskych spoločností, môže byť potrebné poslať balík na palete, čo je drahšie ako obyčajná pošta.

§ 14. Príloha 2 – Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

IdoSell Trusted Reviews
4.75 / 5.00 292 reviews
IdoSell Trusted Reviews
2024-06-16
Super obsługa a także zakupiony produkt. Polecam
2024-06-11
Szybka i sprawna wysyłka, świece świetnie zapakowane (zabezpieczone) przed uszkodzeniami. POLECAM!!!
pixel