Doprava zdarma z 57,50 €
Adventní kalendáře vám poskytnou kouzelné odpočítávání do Vánoc!🎅❤️‍🔥DÍVEJ SE

Zásady ochrany osobních údajů

1. Správce údajů a definice

 1. Správcem osobních údajů Zákazníků / Uživatelů Internetového obchodu, dále také Prodávající, je: CW Global Sp. z o.o., telefon: +48508168447 , DIČ: PL7822920581, REGON: 524673242 .
 2. Správce údajů můžete kontaktovat:
  1. na korespondenční adrese: Tarnowska 23/2, 61-323 Poznań Polsko;
  2. na e-mailové adrese: shop@candleworld.eu .
 3. Uživatel – fyzická osoba vstupující na webové stránky internetového obchodu nebo využívající služby nebo funkce popsané v těchto Zásadách ochrany osobních údajů a souborů cookie.
 4. Zákazník – fyzická osoba způsobilá k právním úkonům v plném rozsahu, fyzická osoba, která je spotřebitelem, právnická osoba nebo organizační složka bez právní subjektivity, které zákon přiznává způsobilost k právním úkonům, která uzavře s prodávajícím smlouvu o prodeji na dálku.
 5. Internetový obchod  – webová stránka provozovaná Prodávajícím, dostupná na následujících elektronických adresách (webových stránkách): https://candleworld.eu jejichž prostřednictvím může Zákazník/Uživatel získat informace o Zboží a jeho dostupnosti a zakoupit Zboží nebo objednat poskytování služby.
 6. Newsletter  – informace, včetně obchodních informací ve smyslu zákona ze dne 18. července 2002. o poskytování elektronických služeb (Sbírka zákonů z roku 2020, položka 344) od Prodávajícího zasílané Zákazníkovi/Uživateli elektronickými prostředky; jeho převzetí je dobrovolné a vyžaduje souhlas Klienta/Uživatele.
 7. Účet - soubor údajů uložených v Internetovém obchodě a v ICT systému Prodávajícího o daném Zákazníkovi/Uživateli a jím zadaných objednávkách a uzavřených smlouvách, s jejichž využitím může Zákazník/Uživatel zadávat objednávky a uzavírat smlouvy.
 8. GDPR – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 /EC (data obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

2. Účely, právní základy a doba zpracování údajů

 1. Za účelem implementace smlouvy o prodeji na dálku prodávající zpracovává:
  1. informace o zařízení Uživatele pro zajištění správného fungování služeb: IP adresa počítače, informace obsažené v souborech cookie nebo jiných podobných technologiích, údaje o relaci, údaje o webovém prohlížeči, údaje o zařízení, údaje o aktivitě na Webu, a to i na jednotlivých podstránkách;
  2. informace o geolokaci, pokud Uživatel souhlasil s přístupem poskytovatele služby ke geolokaci. Geolokační informace se používají k poskytování přizpůsobenějších nabídek produktů a služeb;
  3. Osobní údaje uživatelů: jméno, příjmení, adresa sídla, korespondenční adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, daňové identifikační číslo, číslo bankovního účtu nebo jiné osobní údaje, jejichž poskytnutí je nezbytné pro dokončení nákupu a které Správce požaduje, aby v nákupním procesu.
 2. Tyto informace neobsahují údaje o identitě Uživatelů, ale v kombinaci s dalšími informacemi mohou představovat osobní údaje, a proto je Správce pokrývá plnou ochranou dle GDPR.
 3. Tyto údaje jsou zpracovávány v souladu s čl. 6 sec. 1 lit. b GDPR, za účelem plnění služby, tedy smlouvy o poskytování elektronických služeb v souladu s Nařízeními a v souladu s čl. 6 sec. 1 lit. GDPR, v souvislosti se souhlasem s používáním některých cookies nebo jiných podobných technologií, vyjádřeným prostřednictvím příslušného nastavení webového prohlížeče v souladu se zákonem o telekomunikacích nebo v souvislosti se souhlasem s geolokací. Údaje jsou zpracovávány do konce používání Internetového obchodu Zákazníkem/Uživatelem.
 4. Správce se zavazuje učinit veškerá opatření vyžadovaná podle čl. 32 GDPR, tedy s přihlédnutím ke stavu technických znalostí, nákladům na implementaci a povaze, rozsahu a účelům zpracování, jakož i k riziku porušení práv nebo svobod fyzických osob s různou pravděpodobností a závažností, Správce zavádí vhodná technická a organizační opatření k zajištění úrovně bezpečnosti odpovídající tomuto riziku.

3. Marketingové aktivity správce

 1. Na webových stránkách Internetového obchodu může Správce údajů zveřejňovat marketingové informace o svých produktech nebo službách. Zobrazování tohoto obsahu provádí Správce údajů v souladu s čl. 6 oddíl 1 písm. f GDPR, tedy v souladu s oprávněným zájmem Správce údajů spočívajícím ve zveřejňování obsahu souvisejícího s poskytovanými službami a propagačního obsahu akcí, na kterých se Správce údajů podílí. Toto jednání zároveň neporušuje práva a svobody Zákazníků/Uživatelů, Zákazníci/Uživatelé očekávají, že obdrží podobný obsah, a dokonce to očekávají nebo je to jejich přímý účel návštěvy webu/stránek Internetového obchodu.

4. Příjemci uživatelských dat

 1. Správce údajů zpřístupňuje osobní údaje uživatelů pouze zpracovatelským subjektům na základě uzavřených smluv o pověření zpracováním osobních údajů za účelem poskytování služeb správci údajů, např. hosting a obsluha webových stránek, IT služby, marketingové a PR služby.

5. Předávání osobních údajů do třetích zemí

 1. Osobní údaje nebudou zpracovávány ve třetích zemích.

6. Práva subjektů údajů

 1. Každý subjekt údajů má právo:
  1. přístup (článek 15 GDPR) - získání potvrzení od Správce údajů, zda jsou její osobní údaje zpracovávány. Pokud jsou o osobě zpracovávány údaje, má tato osoba k nim přístup a získává tyto informace: o účelech zpracování, kategoriích osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou údaje zpřístupněny, o době uchovávání údajů nebo o kritériích pro jejich určení, o právu požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů subjektu údajů a vznést námitku proti tomuto zpracování;
  2. získat kopii údajů (čl. 15 odst. 3 GDPR) - získat kopii subjektu údajů, první kopie je bezplatná a za další kopie může správce údajů účtovat přiměřený poplatek, vyplývající z administrativních nákladů;
  3. na opravu (článek 16 GDPR) - požadovat opravu nesprávných osobních údajů, které se jí týkají, nebo doplnění neúplných údajů;
  4. na výmaz údajů (článek 17 GDPR) - požádat o výmaz jejích osobních údajů, pokud Správce údajů již nemá právní základ pro jejich zpracování nebo údaje již nejsou potřebné pro účely zpracování;
  5. o omezení zpracování (článek 18 GDPR) - žádá o omezení zpracování osobních údajů, když:
   1. subjekt údajů zpochybňuje správnost osobních údajů - po dobu umožňující správci údajů zkontrolovat správnost údajů,
   2. zpracování je protiprávní a subjekt údajů nesouhlasí s jejich odstraněním a žádá o omezení jejich použití,
   3. Správce údajů již tyto údaje nepotřebuje, ale potřebuje je subjekt údajů ke stanovení, uplatňování nebo obhajobě nároků,
   4. subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování - dokud nebude určeno, zda oprávněné důvody na straně správce převažují nad důvody pro námitku subjektu údajů;
  6. k předání údajů (článek 20 GDPR) - přijímat ve strukturovaném, běžně používaném strojově čitelném formátu osobní údaje, které se ho týkají, které poskytl Správci údajů, a požadovat zaslání těchto údajů jinému Správci, pokud jsou údaje zpracovávány na základě souhlasu osoby, jejíž se údaje týkají, nebo smlouvy s ní uzavřené a jsou-li údaje zpracovávány automatizovaně;
  7. vznést námitku (článek 21 GDPR) - vznést námitku proti zpracování jejích osobních údajů pro legitimní účely správce, z důvodů souvisejících s její konkrétní situací, včetně profilování. Poté Správce údajů posoudí existenci platných právně oprávněných důvodů pro zpracování, převažujících zájmů, práv a svobod subjektů údajů nebo důvodů pro zjišťování, uplatňování nebo obhajobu nároků. Pokud budou podle posouzení zájmy subjektu údajů důležitější než zájmy správce, bude Správce údajů povinen přestat údaje pro tyto účely zpracovávat;
  8. souhlas kdykoli a bez udání důvodu odvolat, avšak zpracování osobních údajů provedené před odvoláním souhlasu bude i nadále zákonné. Odvolání souhlasu bude mít za následek, že Správce přestane zpracovávat osobní údaje pro účel, pro který byl souhlas udělen.
 2. Za účelem uplatnění výše uvedených práv by měl subjekt údajů kontaktovat Správce údajů na uvedené kontaktní údaje a sdělit mu, jaké právo a v jakém rozsahu chce uplatnit.

7. Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů

 1. Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v Polsku prezident Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem ve Varšavě, ul. Stawki 2, kterou lze kontaktovat následovně:
 2. poštou: ul. Stawki 2, 00-193 Varšava, Polsko;
 3. prostřednictvím elektronické schránky dostupné na adrese: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
 4. Horká linka: 606-950-0000.

8. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

 1. V každém případě může subjekt údajů také přímo kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů Správce e-mailem nebo písemně na adresu Správce údajů uvedenou v části 1 bod 2 těchto Zásad ochrany osobních údajů a souborů cookie.

9. Změny Zásad ochrany osobních údajů

 1. Zásady ochrany osobních údajů a souborů cookie mohou být doplňovány nebo aktualizovány v souladu s aktuálními potřebami Správce za účelem poskytování aktuálních a spolehlivých informací Klientům/Uživatelům.

10. Cookies

 1. Internetový obchod plní funkce získávání informací o zákaznících, uživatelích a jejich chování následujícím způsobem:
  1. prostřednictvím informací dobrovolně vložených do formulářů pro účely vyplývající z funkce konkrétního formuláře;
  2. ukládáním souborů cookie v koncových zařízeních (tzv. „cookies“);
  3. shromažďováním logů webového serveru provozovatelem hostingu internetového obchodu (nezbytné pro správné fungování webu).
 2. Cookies jsou IT data, zejména textové soubory, které jsou uloženy v koncovém zařízení Zákazníka / Uživatele a jsou určeny pro používání webových stránek Internetového obchodu. Cookies obvykle obsahují název webové stránky, ze které pocházejí, dobu jejich uložení na koncovém zařízení a unikátní číslo.
 3. Internetový obchod používá cookies pouze po předchozím souhlasu Zákazníka / Uživatele obchodu v tomto ohledu. Souhlas s používáním všech souborů cookie Internetovým obchodem se provádí kliknutím na tlačítko „Zavřít“ při zobrazení zprávy o používání souborů cookie Internetovým obchodem nebo zavřením této zprávy.
 4. Pokud Zákazník/Uživatel Internetového obchodu nesouhlasí s používáním cookies Internetovým obchodem, může využít možnosti: „Nesouhlasím“, dostupné rovněž ve zprávě o používání cookies Internetovým obchodem popř. provést změny v nastavení webového prohlížeče, který aktuálně používá (to však může způsobit nefunkčnost webu Internetového obchodu).
 5. Chcete-li spravovat nastavení souborů cookie, vyberte webový prohlížeč/systém ze seznamu a postupujte podle pokynů: Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Android, Safari (iOS), Windows Phone.
 6. Právním základem pro zpracování osobních údajů z cookies jsou oprávněné zájmy Správce údajů spočívající v poskytování kvalitních služeb a zajištění bezpečnosti služeb.
 7. V rámci Internetového obchodu se používají dva základní typy cookies: „session“ (session cookies) a „permanent“ (persistent cookies). Soubory cookie relace jsou dočasné soubory, které se ukládají na koncovém zařízení Uživatele až do odhlášení, opuštění Internetového obchodu nebo vypnutí softwaru (webového prohlížeče). „Trvalé“ soubory cookie jsou uloženy na koncovém zařízení Zákazníka/Uživatele po dobu uvedenou v parametrech souboru cookie nebo do doby, než je Zákazník/Uživatel smaže.

Funkční cookies (nezbytné)

candleworld.iai-shop.com
monit_token: 365 dní, cookie
Identifikuje zákazníka obchodu.
shop_monit_token: 30 minut, sušenka
Identifikuje zákazníka obchodu.
client: 1 den, sušenka
Identifikuje přihlášeného zákazníka / košík nepřihlášeného zákazníka.
affiliate: 90 dní, cookie
Uchovává informace o identifikátoru partnera, od kterého byl obchod zadán.
ordersDocuments: cookie
Ukládá informace o stavu tisku dokumentu.
__idsui: 1095 dní, cookie
Soubor nezbytný pro fungování tzv snadné přihlášení na webu.
__idsual: 1095 dní, cookie
Soubor nezbytný pro fungování tzv snadné přihlášení na webu.
__IAI_SRC: 90 dní, cookie
Ukládá pouze zdroj, ze kterého byla stránka otevřena.
login: cookie
Uchovává informace o tom, zda se uživatel na web přihlásil.
CPA: 28 dní, cookie
Obsahuje proměnné informace pro programy CPA/CPS, kterých se web účastní.
__IAIRSABTVARIANT__: 30 dní, cookie
ID varianty pro A/B test a konfiguraci motoru IdoSell RS.
basket_id: 365 dní, cookie
Identifikátor košíku uživatele webu, přidělený po dobu probíhající relace.
page_counter: 1 den, sušenka
Počítadlo navštívených stránek.
LANGID: 180 dní, cookie
Ukládá informace o jazyce zvoleném uživatelem webu.
REGID: 180 dní, cookie
Ukládá informace o regionu uživatele na webu.
CURRID: 180 dní, cookie
Ukládá informace o měně zvolené uživatelem webu.
__IAIABT__: 30 dní, cookie
Ukládá ID testu A/B pro testování a zlepšování funkčnosti obchodu.
__IAIABTSHOP__: 30 dní, cookie
Ukládá identifikátor obchodu, který se účastní testu A/B.
__IAIABTVARIANT__: 30 dní, cookie
Ukládá ID varianty nakreslené v probíhajícím A/B testu.
toplayerwidgetcounter[]: cookie
Ukládá, kolikrát byla zobrazena vyskakovací zpráva.
samedayZipcode: 90 dní, cookie
Uchovává informace o PSČ uživatele webu, které jsou nezbytné pro nabídku doručení kurýrem ve službě SameDay.
applePayAvailability: 30 dní, cookie
Uchovává informace o tom, zda je pro uživatele dostupná platební metoda ApplePay.
paypalMerchant: 1 den, sušenka
ID účtu PayPal.
toplayerNextShowTime_: cookie
Ukládá informace o čase, kdy se má zobrazit další vyskakovací zpráva.
rabateCode_clicked: 1 den, sušenka
Ukládá informace o uzavření lišty informující o aktivní slevě.
freeeshipping_clicked: 1 den, sušenka
Ukládá informace o uzavření lišty informující o bezplatném doručení.
redirection: cookie
Ukládá informace o zavření vyskakovací zprávy informující o navrhovaném jazyce pro obchod.
filterHidden: 365 dní, cookie
Po kliknutí na možnost sbalit filtr pro položky se uloží informace, který filtr se má sbalit po obnovení seznamu položek.
toplayerwidgetcounterclosedX_: cookie
Ukládá informace o uzavření vyskakovací zprávy.
cpa_currency: 60 minut, sušenka
Poskytuje informace o měně pro programy CPA/CPS, kterých se web účastní.
basket_products_count: cookie
Uchovává informace o počtu položek v košíku.
wishes_products_count: cookie
Ukládá informace o počtu položek v seznamu oblíbených.
Společnost IAI S.A.
iai_accounts_toplayer: 30 dní, cookie
Zajišťuje správné zobrazení vyskakovací zprávy informující o přihlašovací službě IdoAccounts (https://www.idosell.com/pl/thousand-ready-do-uzycia-funkcji/logowanie-do-sklepu-z-konta-w -anny-serwisie /).
IdoSell
platform_id: cookie
Ukládá informace o tom, zda se stránka zobrazuje v mobilní aplikaci.
paypalAvailability_: 1 den, sušenka
Uchovává informace o tom, zda je pro uživatele dostupný způsob platby PayPal.
ck_cook: 3 dny, sušenka
Uchovává informace o tom, zda uživatel webu souhlasil s používáním souborů cookie.
IdoAccounts
accounts_terms: 365 dní, cookie
Uchovává informace o tom, zda uživatel přijal souhlas s používáním služby IdoAccounts.
Google
NID: 180 dní, cookie
Tyto soubory cookie (NID, ENID) se používají k zapamatování preferencí uživatele a dalších informací, jako je preferovaný jazyk, počet výsledků zobrazených na stránce s výsledky vyhledávání (například 10 nebo 20) a zda si uživatel přeje mít povoleno Bezpečné vyhledávání Google. Tento soubor je také nezbytný pro nabídku platební služby Google Pay.
Google reCAPTCHA
_GRECAPTCHA: 1095 dní, cookie
Tento soubor cookie je nastaven společností Google reCAPTCHA, která chrání naše webové stránky před spamovými dotazy v kontaktních formulářích.
PayPal
ts: cookie
Tento soubor cookie obvykle poskytuje PayPal a podporuje platební služby webových stránek.
ts_c: 1095 dní, cookie
Tento soubor cookie obvykle poskytuje společnost PayPal a používá se k prevenci podvodů.
x-pp-s: cookie
Tento soubor cookie obvykle poskytuje PayPal a podporuje platební služby webových stránek.
enforce_policy: 365 dní, cookie
Tento soubor cookie obvykle poskytuje PayPal a podporuje platební služby webových stránek.
tsrce: 3 dny, sušenka
Tento soubor cookie obvykle poskytuje PayPal a podporuje platební služby webových stránek.
l7_az: 60 minut, sušenka
Tento soubor cookie je nezbytný pro přihlašovací funkci PayPal na webu.
LANG: 1 den, sušenka
Tento soubor cookie obvykle poskytuje PayPal a podporuje platební služby webových stránek.
nsid: cookie
Používá se v kontextu transakcí na webových stránkách. Soubor cookie je vyžadován pro zabezpečené transakce.


Analytické cookies

IAI S.A.
__IAI_AC2: 45 dní, cookie
ID měření konverzí pro shromažďování historie zdrojů předobjednávky a také zdroje, který objednávku zadal v souladu s atribučním modelem posledního kliknutí.
Google Analytics
_ga_: 730 dní, cookie
Používá Google Analytics ke shromažďování údajů o počtu návštěv webových stránek uživatelem a také o datech první a poslední návštěvy.
_ga: 730 dní, cookie
Registruje jedinečný identifikátor, který se používá ke generování statistických údajů o tom, jak návštěvník web používá.
_gid: 1 den, sušenka
Soubor cookie _gid zaznamenává jedinečný identifikátor, který se používá ke generování statistických údajů o tom, jak návštěvník používá webovou stránku.
_gat: 1 den, sušenka
Používá se ke snížení sazeb požadavků. Analytics anonymizuje IP adresu.
_dc_gtm_UA-#: 730 dní, cookie
Používá se Správcem značek Google k řízení načítání značky skriptu Google Analytics. Analytics anonymizuje IP adresu.
FPLC: 1200 minut, sušenka
Verze souboru cookie Non-HttpOnly s názvem FPLC hashovaná z hodnoty FPID.
_gat[_]: 1 minuta, sušenka
Používá se pro omezení rychlosti na vyžádání. Pokud je služba Google Analytics implementována prostřednictvím Správce značek Google, bude tento soubor cookie pojmenován _dc_gtm_.
_gat_gtag: 1 minuta, sušenka
Používá se k analýze návštěvnických zvyklostí při prohlížení, toku, zdroje a dalších informací.
__utma: 730 dní, cookie
Používá se k rozlišení mezi uživateli a relacemi. Soubor cookie se vytvoří, když je spuštěna knihovna javascriptu a neexistuje žádný soubor cookie __utma. Soubor cookie se aktualizuje pokaždé, když jsou data odeslána do Google Analytics.
__utmb: 30 minut, sušenka
Používá se k identifikaci nových relací/návštěv. Soubor cookie se vytvoří při spuštění knihovny javascriptu a neexistuje žádný existující soubor cookie __utmb. Soubor cookie se aktualizuje pokaždé, když jsou data odeslána do Google Analytics.
__utmc: cookie
Nepoužívá se v ga.js. Nastaveno pro interoperabilitu s urchin.js. Historicky tento soubor cookie fungoval ve spojení se souborem cookie __utmb k určení, zda byl uživatel v nové relaci/návštěvě.
__utmt: 10 minut, sušenka
Používá se k omezení počtu požadavků.
__utmz: 180 dní, cookie
Ukládá zdroj návštěvnosti nebo kampaň, která vysvětluje, jak se uživatel dostal na váš web. Soubor cookie se vytvoří při spuštění knihovny javascriptu a aktualizuje se pokaždé, když jsou data odeslána do Google Analytics.
__utmv: 730 dní, cookie
Slouží k ukládání dat vlastních proměnných na úrovni návštěvníka. Tento soubor cookie se vytvoří, když vývojář použije metodu _setCustomVar s vlastní proměnnou na úrovni návštěvníka. Tento soubor cookie byl také použit pro zastaralou metodu _setVar. Soubor cookie se aktualizuje pokaždé, když jsou data odeslána do Google Analytics.
AMP_TOKEN: 365 dní, cookie
Obsahuje token, který lze použít k načtení ID klienta ze služby AMP Client ID. Další možné hodnoty označují odhlášení, průběžný požadavek nebo chybu při načítání Client ID ze služby AMP Client ID.
FPID: 730 dní, cookie
Tento soubor cookie se ve výchozím nastavení nazývá FPID (Identifikátor první strany). Hodnota uložená v FPID bude použita k nastavení ID klienta v požadavku na servery Google.
_gaexp: 90 dní, cookie
Používá se k určení zařazení uživatele do experimentu a vypršení platnosti experimentů, do kterých byl uživatel zařazen.
_opt_awcid: 1 den, sušenka
Používá se pro kampaně namapované na čísla zákazníků Google Ads.
_opt_awmid: 1 den, sušenka
Používá se pro kampaně namapované na ID kampaně Google Ads.
_opt_awgid: 1 den, sušenka
Používá se pro kampaně namapované na ID reklamních sestav Google Ads
_opt_awkid: 1 den, sušenka
Používá se pro kampaně namapované na ID kritérií Google Ads
_opt_utmc: 1 den, sušenka
Ukládá poslední parametr dotazu utm_campaign.
_opt_expid: 0,2 minuty, sušenka
Uloží poslední parametr dotazu utm_campaign.
Google Analytics pixel: 999 dní, sledovací pixel
Pixel měří návštěvy, kliknutí a další digitální chování. Díky tomu vám umožňuje upravit vaši marketingovou strategii.
__utmli: 60 dní, cookie
Soubor cookie je součástí funkce Enhanced Link Attribution, která (pokouší se) rozlišovat mezi kliknutími na odkazy na stejný cíl v analýze stránek. Obsahuje id (pokud existuje) odkazu, na který bylo kliknuto (nebo jeho nadřazeného odkazu), který se má přečíst na další stránce, aby analýza na stránce mohla určit, kde na stránce byl odkaz, na který se kliklo.
Google Maps
SID: 3650 dní, cookie
Obsahují digitálně podepsané a zašifrované záznamy o ID účtu Google uživatele a čase posledního přihlášení. Kombinace těchto souborů cookie (SID, HSID) umožňuje společnosti Google blokovat mnoho typů útoků, jako jsou pokusy o krádež obsahu formulářů odeslaných ve službách Google.


Reklamní soubory cookie

Meta (Facebook)
fbsr_: cookie
Obsahuje podepsanou žádost pro uživatele aplikace Facebook.
fbss_: 365 dní, cookie
Sdílená relace na Facebooku.
fbs_: 30 minut, sušenka
relace na Facebooku.
Meta Pixel: 999 dní, sledovací pixel
Meta Pixel je kus kódu, který umožňuje měřit efektivitu reklamy tím, že rozumí akcím uživatelů webu a pomáhá zajistit, aby se reklamy obchodu zobrazovaly správným lidem.
_fbp: 90 dní, cookie
Cookies používané k profilování uživatelů a co nejpřesnějšímu přiřazení reklamy k profilu uživatele.
fr: 90 dní, cookie
Cookies používané k profilování uživatelů a co nejpřesnějšímu přiřazení reklamy k profilu uživatele.
_fbc: 730 dní, cookie
Poslední návštěva prodejny.
tr: cookie
Cookies používané k profilování uživatelů a co nejpřesnějšímu přiřazení reklamy k profilu uživatele.
sb: 402 dní, cookie
Tento soubor cookie pomáhá identifikovat a aplikovat další bezpečnostní opatření v případě, že se někdo pokusí získat přístup k vašemu účtu na Facebooku neoprávněně, například zadáním náhodných hesel. Slouží také k ukládání informací, které Facebooku umožní obnovit účet uživatele, pokud zapomene heslo, nebo k dodatečnému ověření, když má podezření, že se někdo naboural do jeho účtu. Patří sem například soubory cookie „sb“ a „dbln“, které nám umožňují bezpečně identifikovat váš prohlížeč.
usida: cookie
Shromažďuje kombinaci prohlížeče uživatele a jedinečného identifikátoru, který slouží k přiřazování reklam k uživatelům.
wd: 9 dní, sušenka
Tento soubor cookie pomáhá směrovat provoz mezi servery a analyzovat rychlost načítání produktů Meta mezi uživateli. Díky cookies může Meta také zaznamenávat proporce a rozměry obrazovky a oken uživatele a ví, zda má zapnutý režim vysokého kontrastu, aby mohl správně prezentovat své weby a aplikace. Může například používat soubory „dpr“ a „wd“, aby vám mimo jiné poskytl optimální výkon obrazovky zařízení.
locale: 9 dní, sušenka
Tento soubor cookie obsahuje polohu posledního přihlášeného uživatele v tomto prohlížeči.
datr: 7 dní, sušenka
Účelem datr cookie je identifikovat webový prohlížeč použitý pro připojení k Facebooku, bez ohledu na přihlášeného uživatele. Tento soubor cookie hraje klíčovou roli ve funkcích zabezpečení a integrity webu Facebook.
candleworld.iai-shop.com
RSSID: 180 dní, cookie
ID uživatele IdoSell RS, které se používá k zobrazení přizpůsobených doporučení produktů na webu.
__IAIRSUSER__: 60 minut, sušenka
ID uživatele IdoSell RS, které se používá k zobrazení přizpůsobených doporučení produktů na webu.
Revhunter
adf: 29 dní, cookie
Ukládá informace, zda byl daný uživatel přidružen k Adformu.
history: cookie
Ukládá informace o historii stránek, které si uživatel prohlížel (na daném webu).
cookie: 29 dní, cookie
Ukládá stav relace uživatele ve všech žádostech o stránky.
ab09: cookie
Soubor cookie používaný společností Revhunter k poskytování řady reklamních produktů.
category: cookie
Ukládá informace o kategorii na stránce.
externalId: cookie
Ukládá informace o externím identifikátoru.
partner: 30 dní, cookie
Uchovává informace o externím partnerovi.
productCode: cookie
Soubor cookie používaný společností Revhunter k poskytování řady reklamních produktů.
referer: cookie
Ukládá informace o referentech.
pixelCode: 999 dní, sledovací pixel
Soubor cookie používaný společností Revhunter k poskytování řady reklamních produktů.
{"cookieValue":"": cookie
Soubor cookie používaný společností Revhunter k poskytování řady reklamních produktů.
temp: cookie
Soubor cookie používaný společností Revhunter k poskytování řady reklamních produktů.
Google Analytics
__gads: 395 dní, cookie
Poskytování reklamy nebo retargetingu.

8. Soubory cookie se používají pro následující účely:
1. vytváření statistik, které pomáhají porozumět tomu, jak Zákazníci/Uživatelé Internetového obchodu používají webové stránky, což umožňuje zlepšit jejich strukturu a obsah;
2. udržování relace Zákazníka/Uživatele (po přihlášení), díky které Zákazník/Uživatel nemusí znovu zadávat přihlašovací jméno a heslo na každé podstránce Internetového obchodu;
3. definování profilu Klienta/Uživatele za účelem zobrazení doporučení produktů a odpovídajících materiálů v reklamních sítích, zejména v síti Google.
9. Software pro prohlížení webových stránek (webový prohlížeč) obvykle standardně umožňuje ukládání cookies na koncovém zařízení Klienta/Uživatele. Zákazníci/Uživatelé mohou v tomto ohledu změnit nastavení. Webový prohlížeč umožňuje smazat soubory cookie. Je také možné automaticky blokovat soubory cookie.
10. Omezení používání souborů cookie může ovlivnit některé funkce dostupné na webových stránkách Internetového obchodu.
11. Soubory cookie umístěné na koncovém zařízení Zákazníka/Uživatele mohou využívat i inzerenti a partneři Internetového obchodu spolupracující s Internetovým obchodem.
12. Soubory cookie může síť Google používat k zobrazování reklam přizpůsobených způsobu, jakým zákazník / uživatel používá internetový obchod. Za tímto účelem mohou uchovávat informace o navigační cestě uživatele nebo době strávené na dané stránce: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
13. Doporučujeme, aby si Klient/Uživatel přečetl zásady ochrany osobních údajů těchto společností, aby se seznámil s pravidly používání souborů cookie používaných ve statistikách: Zásady ochrany osobních údajů Google Analytics.
14. Pokud jde o informace o preferencích zákazníka/uživatele shromážděné reklamní sítí Google, může zákazník/uživatel prohlížet a upravovat informace vyplývající ze souborů cookie pomocí následujících nástrojů: https://www.google.com/ads/preferences/.
15. Na webu online obchodu jsou zásuvné moduly, které mohou přenášet data zákazníků/uživatelů správcům, jako jsou: Mapy Google, Google Analytics, Meta (Facebook), Revhunter, PayPal, Google reCAPTCHA, IdoAccounts, IdoSell, IAI S.A., Google.
16. Za účelem řádné implementace Smlouvy o prodeji na dálku může Správce údajů sdílet údaje Zákazníků/Uživatelů s kurýrními subjekty. Aktuálně dostupné způsoby doručení v online obchodě jsou dostupné na adrese: https://candleworld.eu/cs/delivery.html .
17. Za účelem řádné implementace Smlouvy o prodeji na dálku může Správce sdílet údaje Zákazníků/Uživatelů s online platebními systémy. Aktuálně dostupné způsoby platby ve formě plateb předem v Internetovém obchodě jsou dostupné na: https://candleworld.eu/cs/payments.html .

11. Newsletter

 1. Zákazník může souhlasit se zasíláním obchodních informací elektronickými prostředky výběrem příslušné možnosti v registračním formuláři nebo později v příslušné záložce. V případě udělení takového souhlasu budou Zákazníkovi / Uživateli na jím uvedenou e-mailovou adresu zasílány informace (Newsletter) Internetového obchodu a další obchodní informace zasílané Prodávajícím.
 2. Zákazník se může kdykoli odhlásit z odběru Newsletteru sám, a to zrušením zaškrtnutí příslušného políčka na stránce svého účtu nebo přechodem na formulář https://candleworld.eu/newsletter.php, kliknutím na příslušný odkaz v obsahu každého newsletteru nebo prostřednictvím kanceláře zákaznických služeb.

12. Účet

 1. Zákazník/Uživatel nesmí vkládat obsah do Internetového obchodu ani poskytovat Prodávajícímu obsah, včetně názorů a jiných údajů protiprávního charakteru.
 2. Zákazník/Uživatel získá přístup k Účtu po registraci.
 3. Zákazník / Uživatel v rámci registrace uvede typ účtu nebo pohlaví, jméno, příjmení, název firmy, NIP, údaje pro vystavení prodejního dokladu, přepravní údaje, e-mailovou adresu a zvolí si heslo. Zákazník/Uživatel zajišťuje, že údaje, které uvedl v registračním formuláři, jsou pravdivé. Registrace vyžaduje pečlivé přečtení Pravidel a označení na registračním formuláři, že Zákazník/Uživatel si Pravidla přečetl a plně přijímá všechna jejich ustanovení.
 4. Okamžikem udělení přístupu Zákazníka/Uživatele k Účtu je mezi Prodávajícím a Zákazníkem uzavřena smlouva o poskytování elektronických služeb ohledně Účtu na dobu neurčitou. Spotřebitel může od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených v Prováděcím řádu.
 5. Registrace účtu na některé z webových stránek Internetového obchodu znamená zároveň registraci umožňující přístup na další stránky, kde je Internetový obchod dostupný.
 6. Zákazník/Uživatel může smlouvu o poskytování elektronických služeb kdykoli s okamžitou účinností vypovědět tak, že o tom informuje Prodávajícího e-mailem nebo písemně na adresu Správce údajů uvedenou v odst. 1 bod 2 těchto Zásad ochrany osobních údajů a Zásady používání souborů cookie.
 7. Prodávající má právo ukončit smlouvu o poskytování služeb ohledně Účtu v případě přerušení poskytování nebo převodu služby Internetového obchodu na třetí osobu, porušení zákona nebo ustanovení ze strany Zákazníka / Uživatele. Řádu, jakož i v případě nečinnosti Zákazníka / Uživatele po dobu 6 měsíců. Smlouva je ukončena se sedmidenní výpovědní lhůtou. Prodávající může stanovit, že k opětovné registraci Účtu bude vyžadován souhlas Prodávajícího.
pixel