Doprava zdarma z 1 483,00 Kč
✨S kódem SUMMER10 získáte navíc 10% slevu na akční produkty!✨
Bezpečné nakupování
Idosell security badge

Pravidla obchodu

§ 1. Definice

 1. Řád – tento Řád, který stanoví pravidla pro uzavírání kupních smluv na dálku prostřednictvím Internetového obchodu, pravidla pro plnění těchto smluv, práva a povinnosti smluvních stran smlouvy o prodeji na dálku a pravidla pro reklamační řízení. V rámci služeb poskytovaných elektronicky jsou Řádem předpisy uvedené v čl. 8 zákona o poskytování elektronických služeb.
 2. Zákazník – fyzická osoba způsobilá k právním úkonům v plném rozsahu, právnická osoba nebo organizační složka bez právní subjektivity, které zákon přiznává způsobilost k právním úkonům, která s Prodávajícím uzavře Smlouvu o prodeji na dálku.
 3. Spotřebitel – fyzická osoba, která s podnikatelem provádí právní úkon, který přímo nesouvisí s jeho obchodní nebo profesní činností.
 4. Fyzická osoba – fyzická osoba, která uzavírá smlouvu o prodeji na dálku přímo související s její podnikatelskou činností, pokud z obsahu této smlouvy vyplývá, že pro tuto osobu nemá odbornou povahu vyplývající zejména z předmětu její podnikatelské činnosti, zpřístupněný na základě ustanovení o Centrálním registru a informacích o hospodářské činnosti.
 5. Podnikatel – fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační složka, která není právnickou osobou, které zákon přiznává způsobilost k právním úkonům, podnikající nebo odbornou činnost vlastním jménem.
 6. Prodejce:
  CW Global Sp. z o.o.
  +48508168447,
  shop@candleworld.eu,
  DIČ PL7822920581
  REGON 524673242.
 7. Adresa sídla prodávajícího:
  Tarnowska 23/2
  61-323 Poznań Polsko.
 8. Internetový obchod  – webová stránka provozovaná Prodávajícím, dostupná na následujících e-mailových adresách: https://candleworld.eu , prostřednictvím které může Zákazník získat informace o Zboží a jeho dostupnosti a zakoupit Zboží nebo si objednat poskytnutí služby.
 9. Smlouva o prodeji na dálku  – smlouva o prodeji zboží / smlouva o dodání digitální služby nebo digitálního obsahu (pokud existuje), uzavřená prostřednictvím internetového obchodu.
 10. Zboží  – movitá věc, kterou si zákazník může zakoupit v internetovém obchodě.
 11. Digitální služba  – služba, která spotřebiteli umožňuje:
  1. generování, zpracování, ukládání nebo přístup k datům v digitální podobě;
  2. společné používání dat v digitální podobě, která byla odeslána nebo vygenerována Spotřebitelem nebo jinými uživateli této služby;
  3. jiné formy interakce dat.
 12. Digitální obsah – data generovaná a dodávaná v digitální podobě.
 13. Zásady ochrany osobních údajů a soubory cookie Internetového obchodu  – dokument upřesňující podrobná pravidla pro zpracování osobních údajů a používání souborů cookie. Zásady ochrany osobních údajů a souborů cookie tvoří přílohu 3 nařízení a jsou k dispozici na webových stránkách https://candleworld.eu/cs/privacy-and-cookie-notice.html .
 14. Trvalé médium – znamená materiál nebo nástroj umožňující zákazníkovi nebo prodávajícímu uchovávat informace jemu osobně adresované způsobem, který umožňuje přístup k informacím v budoucnu po dobu vhodnou pro účely, pro které jsou tyto informace používány a které umožňuje reprodukovat uložené informace beze změny, zejména prostřednictvím elektronické pošty.
 15. Elektronický objednávkový formulář – elektronický postup pro zadání objednávky zpřístupněný prodávajícím kupujícímu.
 16. Elektronický formulář pro vrácení – elektronický postup vrácení zboží zpřístupněný prodávajícím kupujícímu; Dostupné v https://candleworld.eu/cs/returns-open.html .
 17. Elektronický reklamační formulář  – elektronický reklamační postup, který prodávající zpřístupní kupujícímu; Dostupné v https://candleworld.eu/cs/rma-open.html.
 18. Odeslání objednávky - schválení objednávky kliknutím na tlačítko "Objednat a zaplatit" Zákazníkem, považováno za odeslání závazného prohlášení Zákazníka k uzavření Smlouvy o prodeji na dálku s Prodávajícím.
 19. Účet - soubor údajů uložených v Internetovém obchodě a v ICT systému Prodávajícího o daném Zákazníkovi a jím zadaných objednávkách a uzavřených Smlouvách o prodeji na dálku, s jejichž pomocí může Zákazník zadávat objednávky, rušit či upravovat a uzavírat kupní smlouvy v příslušné časové vzdálenosti.
 20. Názor objednávkové služby nebo názor na jednotlivé Zboží - subjektivní vyjádření a hodnocení udělované ve formě hvězdiček od 1 do 5.
 21. Objednávka předplatného – objednávka vytvořená automaticky jako součást předplatného.
 22. Předplatné  – elektronická služba, která vám umožňuje automaticky vytvářet objednávky předplatného pro konkrétní zboží v souladu s opakovatelností zvolenou zákazníkem, aniž byste do konce předplatného museli provádět samostatné objednávky.
 23. Opakované platby – jedná se o platby prováděné automaticky v určitých cyklech, které se používají k platbě za objednávky předplatného. Realizováno na základě souhlasu, který Kupující udělil při zahájení Předplatného

§ 2. Obecná ustanovení

 1. Druhy a rozsah služeb poskytovaných elektronicky:
  1. uzavírání online smluv o prodeji - v rozsahu zboží prodávaného v internetovém obchodě,
  2. pravidla pro registraci a používání Účtu jako součásti Internetového obchodu,
  3. přidávání názorů, komentářů a hodnocení - zákazník může ke své objednávce přidat názor nebo komentář,
  4. zasílání e-mailů, ve kterých Prodávající potvrzuje přijetí objednávky, případné přijetí platby, přijetí objednávky k vyřízení.
 2. Používání Internetového obchodu je možné za předpokladu, že IT systém používaný Zákazníkem splňuje následující minimální technické požadavky:
  1. Internetové prohlížeče v aktuální verzi, např.:
   • Firefox
   • Chrome
   • Microsoft Edge
  2. jakýkoli program pro prohlížení souborů ve formátu PDF.
 3. Obsah zveřejněný na webových stránkách internetového obchodu, včetně popisu zboží a cen, představuje výzvu k uzavření smlouvy ve smyslu čl. 71 občanského zákoníku.
 4. Prodávající zpřístupňuje tyto Řády a Dodatky prostřednictvím odkazu na domovské stránce před uzavřením Smlouvy o prodeji na dálku, v jejím průběhu a po jejím dokončení. Kupující si jej může stáhnout a vytisknout.
 5. Za účelem zajištění bezpečnosti přenosu zpráv a dat v souvislosti s poskytovanými službami přijímá Internetový obchod technická a organizační opatření přiměřená úrovni zabezpečení poskytovaných služeb, zejména opatření k zamezení získávání a pozměňování neoprávněnými osobami. osob osobních údajů zasílaných na internetu.

§ 3. Objednávky

 1. Objednávku v Internetovém obchodě lze provést prostřednictvím Účtu nebo zvolit možnost nákupu bez registrace, v takovém případě je vytvořen interní účet, na jehož základě si Zákazník může Účet vytvořit. Interní účet je udržován, dokud nejsou data vymazána ze systému nebo dokud není Účet zablokován.
 2. Nákup se provádí vyplněním elektronického objednávkového formuláře dostupného na webových stránkách internetového obchodu. Výběr objednaného Zboží se provádí jeho přidáním do košíku. Elektronický objednávkový formulář specifikuje mj. jaké Zboží, za jakou cenu a v jakém množství chce Zákazník objednat na jím určené místo. Zákazník podnikne příslušné technické kroky na základě zobrazených zpráv.
 3. Poté, co Zákazník uvede všechny potřebné údaje, se zobrazí souhrn objednávky. Shrnutí objednávky bude obsahovat informace o: údajích identifikujících prodávajícího, předmětu objednávky, jednotkové a celkové ceně objednaného zboží, včetně nákladů na dodání a případných dalších nákladů, zvoleném způsobu platby, zvoleném způsobu dodání , dodací lhůta a náklady.
 4. Je-li předmětem smlouvy dodání Digitálního obsahu nebo Digitálních služeb, které nejsou zaznamenány na hmotném nosiči, nebo služby poskytované elektronicky či na dálku – Spotřebitel v dodatečném zaškrtávacím políčku potřebném k zadání objednávky a umístěném na elektronickém objednávkovém formuláři uvede následující souhlas: „Souhlasím s dodáním digitálního obsahu, který není zaznamenán na hmotném nosiči, nebo se zahájením poskytování služby před uplynutím 14 dnů ode dne uzavření smlouvy a beru na vědomí ztrátu práva na odstoupit od smlouvy. Prodávající potvrdí přijetí výše uvedeného. souhlas e-mailem.
 5. Pro uskutečnění Objednávky je nutné uvést osobní údaje označené v elektronickém objednávkovém formuláři jako povinné, přijmout obsah Řádu, odeslat objednávku stisknutím tlačítka „Objednat a zaplatit“.
  1. Odeslání elektronického formuláře objednávky zákazníkem je závazným prohlášením o vůli uzavřít smlouvu o prodeji na dálku v souladu s těmito pravidly.
  2. Kupní smlouva na dálku se považuje za uzavřenou okamžikem přijetí elektronického objednávkového formuláře prodávajícím, což je potvrzeno zobrazením zprávy kupujícímu o přijetí objednávky a uvedením jejího čísla.
  3. Po uzavření Smlouvy o prodeji na dálku obdrží Zákazník ve formě e-mailového potvrzení zadané objednávky obsahující: potvrzení objednávky a konečné potvrzení všech podstatných náležitostí Objednávky a všeobecné podmínky uzavřeného Prodeje na dálku. Smlouva (Řád internetového obchodu spolu s Přílohami č. 1 a 2) , údaje prodávajícího, odpovědnost prodávajícího za kvalitu služby, o službách poskytovaných prodávajícím po prodeji a o způsobu a důsledcích odstoupení od smlouvy . Poučení o tom, jak a o důsledcích odstoupení od smlouvy, je uvedeno v příloze č. 1.
  4. Do doby, než prodávající zahájí realizaci objednávky:
   1. Zákazník může svou objednávku změnit pomocí technického řešení dostupného na webových stránkách elektronického objednávkového formuláře a znovu projít celou objednávkovou cestou. Změna objednávky probíhá zadáním nové, která nahradí dříve zadanou. Případně je platba provedená Zákazníkem zúčtována oproti nové objednávce a v případě přeplatku je vrácena na bankovní účet, ze kterého byla platba provedena.
   2. Zákazník může svou objednávku zrušit výběrem možnosti „zrušit objednávku“ dostupné na stránce elektronického objednávkového formuláře.
  5. Pokud zákazník zruší objednávku, prodávající vrátí přijatou platbu do 3 pracovních dnů. Vrácení peněz bude provedeno stejným způsobem platby, který použil zákazník.
  6. Doba zpracování objednávky je od 1 do 7 pracovních dnů od data uzavření smlouvy.

§ 4. Způsob platby

 1. Internetový obchod nabízí možnost provádění plateb formou platby předem, na dobírku (s platbou na účet po doručení). Možnost platby s odloženým datem platby je možná v situacích individuálně dohodnutých s Prodávajícím.
 2. Platbu za zboží je možné provést způsobem zvoleným při zadávání objednávky na elektronickém objednávkovém formuláři.

  <br>

 3. Aktuálně dostupné způsoby platby ve formě plateb předem v Internetovém obchodě jsou dostupné na adrese https://candleworld.eu/cs/payments.html .

  <br>

§ 5. Dodávka

 1. Na elektronickém objednávkovém formuláři si Zákazník vybere způsob doručení označením provedeného výběru.
 2. V případě, že si Zákazník Zboží nevyzvedne, což bude mít za následek vrácení Zboží Prodávajícímu – může Prodávající od kupní smlouvy odstoupit, po předchozí výzvě Zákazníka v e-mailové zprávě uvedené v nákupním procesu plnit smlouvu. Odstoupení od smlouvy probíhá zasláním prohlášení Zákazníkovi ve formě e-mailu.
 3. V situaci uvedené v bodě 2 je Prodávající povinen neprodleně vrátit Zákazníkovi platbu přijatou za Zákazníkem zakoupené Zboží.
 4. Aktuálně dostupné způsoby doručení v internetovém obchodě jsou dostupné na adrese https://candleworld.eu/cs/delivery.html .

§ 6. Odstoupení od smlouvy – elektronický formulář pro vrácení

 1. Spotřebitel, který uzavřel smlouvu o prodeji na dálku, může od ní odstoupit do 30 dnů bez udání důvodu. V případě odstoupení od kupní smlouvy na dálku - smlouva se považuje za neuzavřenou.
 2. Právo odstoupit od smlouvy za podmínek uvedených v odstavcích 6 a 7 těchto Pravidel má rovněž Fyzický podnikatel. V rozsahu uvedeném v odstavcích 6 a 7 těchto Pravidel o Spotřebiteli se jím rozumí i Fyzická osoba – podnikatel.
 3. V případě odstoupení od smlouvy – Spotřebitel nese pouze přímé náklady na vrácení Zboží.
 4. Prohlášení spotřebitele musí jasně vyjadřovat jeho vůli odstoupit od smlouvy, zejména spotřebitel může:
  1. použijte elektronický formulář pro vrácení, který je k dispozici na webových stránkách internetového obchodu: https://candleworld.eu/cs/returns-open.html .
  2. odstoupit od smlouvy prostřednictvím formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je přílohou č. 2 - zasláním na adresu sídla prodávajícího.
  3. Prodávající neprodleně potvrdí na Trvalém nosiči skutečnost, že obdržel prohlášení o odstoupení od smlouvy podané způsobem uvedeným v bodech 1 a 2.
 5. Pro dodržení lhůty stačí zaslat vyjádření před jejím uplynutím.
 6. Lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná běžet:
  1. na základě smlouvy o plnění vydá Prodávající věc, přičemž je povinen převést její vlastnické právo - od převzetí Zboží Spotřebitelem nebo jím určenou třetí osobou s výjimkou dopravce, a jde-li o smlouvu, která:
   1. zahrnuje mnoho položek, které jsou dodávány samostatně, v dávkách nebo po částech – od převzetí poslední položky, šarže nebo části;
   2. spočívá v pravidelném doručování věcí po stanovenou dobu – od převzetí první věci;
  2. u ostatních smluv - ode dne uzavření smlouvy.
 7. Formulář prohlášení o odstoupení od smlouvy (Příloha č. 2 těchto Pravidel) a informace o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy (Příloha č. 1 těchto Pravidel) jsou poskytovány v elektronické podobě.
 8. V případě odstoupení od smlouvy o dodávce Digitálního obsahu nebo Digitální služby může Prodávající zabránit Spotřebiteli v dalším užívání Digitálního obsahu nebo Digitální služby, zejména tím, že Spotřebiteli znemožní přístup k Digitálnímu obsahu nebo Digitální službě.
 9. V případě odstoupení od Smlouvy o dodávce Digitálního obsahu nebo Digitální služby je Spotřebitel povinen tento Digitální obsah nebo Digitální službu přestat používat a zpřístupňovat třetím osobám.
 10. Právo na odstoupení od kupní smlouvy na dálku se nevztahuje na smlouvy uvedené v čl. 38 zákona ze dne 30. května 2014 (Sbírka zákonů z roku 2019, položka 134) o právech spotřebitelů, <span>m.</span>in. Uspořádání:
  1. za poskytování služeb, za které je Spotřebitel povinen zaplatit cenu, pokud Prodávající službu plně provedl s výslovným a předchozím souhlasem Spotřebitele, který byl před zahájením poskytování služby informován, že po provedení služby Prodávajícím by ztratil právo na odstoupení od smlouvy a toto vzal na vědomí.
  2. ve kterém cena nebo odměna závisí na výchylkách finančního trhu, které nemá podnikatel pod kontrolou a které mohou nastat před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
  3. jehož předmětem služby je neprefabrikovaná věc, vyrobená podle specifikací Spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb;
  4. u kterého je předmětem služby věc dodávaná v uzavřeném obalu, kterou nelze po otevření zásilky vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů, pokud byl obal otevřen po doručení;
  5. jehož předmětem jsou zvukové nebo obrazové záznamy nebo počítačové programy dodávané v uzavřeném obalu, pokud byl obal po dodání otevřen;
  6. na dodání Digitálního obsahu nedodaného na hmotném nosiči, za který je Spotřebitel povinen zaplatit cenu, pokud Prodávající zahájil službu s výslovným a předchozím souhlasem Spotřebitele, který byl před zahájením poskytování služby informován, že po provedením služby ze strany prodávajícího, ztratil by právo na odstoupení od smlouvy a přijal ji do vaší pozornosti;
  7. jehož předmětem je věc, která se rychle kazí nebo má krátkou dobu použitelnosti, a u které jsou předmětem služby věci, které jsou po dodání svou povahou neoddělitelně spojeny s jinými věcmi;
  8. na doručování novin, periodik nebo časopisů, s výjimkou smlouvy o předplatném;
  9. uzavřená formou veřejné dražby;
  10. na poskytování ubytovacích služeb pro jiné než bytové účely, přepravu zboží, pronájem automobilů, stravování, služby související s trávením volného času, zábavou, sportovními nebo kulturními akcemi, je-li ve smlouvě určen den nebo období poskytování služby;
  11. ve které jsou předmětem služby alkoholické nápoje, jejichž cena byla sjednána při uzavření kupní smlouvy a jejichž dodání se může uskutečnit až po 30 dnech a jejichž hodnota závisí na výchylkách trhu, na které podnikatel nemá vliv. řízení;

§ 7. Důsledky odstoupení od smlouvy

 1. Prodávající do 14 dnů ode dne doručení prohlášení o odstoupení od smlouvy o prodeji věcí vrátí spotřebiteli všechny platby, které uhradil, včetně nákladů na dodání, odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání nabízenému prodávajícím. Prodejce.
  1. Vrácení peněz bude provedeno stejným způsobem platby, jaký použil Spotřebitel.
  2. Pokud Spotřebitel za účelem uplatnění práva na odstoupení – použije Elektronický formulář pro vrácení – budou peněžní prostředky vráceny zvoleným způsobem a na bankovní účet uvedený Spotřebitelem.
  3. Pokud Prodávající nenabídl, že si Zboží od Spotřebitele vyzvedne sám, může zadržet vrácení plateb přijatých od Spotřebitele do doby, než obdrží Zboží zpět nebo Spotřebitel neprokáže jeho zaslání zpět, podle toho, která událost nastane dříve.
 2. Prodávající může spotřebiteli nabídnout, že si věc vyzvedne sám. Pokud však prodávající takový návrh neučiní - spotřebitel by měl vrátit věc prodávajícímu (nebo osobě pověřené prodávajícím k vyzvednutí) neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy odstoupil od smlouvy. smlouva. Pro dodržení termínu stačí zaslat zboží zpět před jeho uplynutím. Zboží vrácené Spotřebitelem zašlete na adresu sídla Prodávajícího.
 3. Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku užívání zboží nad rámec toho, co je nutné ke zjištění povahy, vlastností a fungování zboží.
 4. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, pokud je digitální obsah nebo digitální služba poskytnuta výměnou za zaplacení ceny a rozpor digitálního obsahu nebo digitální služby se smlouvou je nepodstatný.
 5. Prodávající může požadovat vrácení hmotného nosiče, na kterém byl digitální obsah dodán, do 14 dnů ode dne doručení prohlášení spotřebitele o odstoupení od smlouvy. Spotřebitel vrátí přepravce neprodleně a na náklady prodávajícího.
 6. Prodávající je povinen vrátit cenu pouze v části odpovídající Obsahu nebo Digitální službě, která je v rozporu se smlouvou, a Digitálnímu obsahu nebo Digitální službě, jejichž povinnost dodání byla ukončena v důsledku odstoupení od smlouvy.

§ 8. Stížnost

 1. Reklamaci vady Zboží nebo nesouladu Zboží s uzavřenou Smlouvou o prodeji na dálku lze uplatnit:
  1. prostřednictvím elektronického formuláře stížnosti;
  2. písemně na adresu sídla Prodávajícího nebo e-mailem na adresu shop@candleworld.eu .
 2. V oznámení by měla být uvedena vada, kterou dle názoru Kupujícího má Zboží vůči Prodávajícímu, a pokud možno uvedenou vadu zdokumentovat a doložit doklad o koupi Zboží v Internetovém obchodě. Prodávající je povinen odpovědět na reklamaci do 14 dnů od jejího obdržení. Pokud se ve výše uvedené lhůtě nevyjádří, má se za to, že reklamace byla uznána. Odpověď na reklamaci poskytuje Prodávající Kupujícímu písemně nebo na Trvalém nosiči.
 3. Kroky, které musí Kupující učinit pro uplatnění reklamace, včetně způsobu doručení reklamovaného Zboží Prodávajícímu, jsou uvedeny v jednotlivých fázích Elektronického reklamačního formuláře.
 4. Pokud Prodávající uzná reklamaci jako oprávněnou: náklady na výměnu, opravu včetně nákladů na dopravu související s reklamací Zboží hradí Prodávající.
 5. Prodávající odpovídá spotřebiteli i fyzickému podnikateli za nesoulad zboží se smlouvou o prodeji na dálku za podmínek, které vyplývají ze zákona ze dne 30.05.2014 o právech spotřebitele.
  1. Prodávající odpovídá za nesoulad Zboží se Smlouvou o prodeji na dálku existující v době jeho dodání a zveřejněnou do dvou let od tohoto okamžiku, pokud není datum exspirace Zboží určené Prodávajícím delší.
  2. Prodávající opraví nebo vymění Zboží do 14 dnů ode dne přijetí reklamace. Náklady na opravu nebo výměnu, včetně zejména nákladů na poštovné, dopravu, práci a materiál, nese prodávající.
  3. Spotřebitel poskytne Prodávajícímu Zboží, které je předmětem opravy nebo výměny. Prodávající odebírá Zboží na vlastní náklady.
 6. Prodávající je povinen dodat Zboží bez vad a odpovídá Podnikateli za vady zakoupeného Zboží za podmínek stanovených občanským zákoníkem.
 7. Doručování digitálního obsahu nebo digitálních služeb spotřebiteli nebo fyzickému podnikateli se uskutečňuje za podmínek, které vyplývají ze zákona ze dne 30.05.2014 o právech spotřebitele.
  1. Digitální obsah se považuje za dodaný, když byl Digitální obsah nebo prostředek umožňující přístup k Digitálnímu obsahu nebo stahování Digitálního obsahu zpřístupněn Spotřebiteli nebo fyzické či virtuální zařízení, které si Spotřebitel pro tento účel zvolil, nebo když Spotřebitel nebo takový zařízení k němu má přístup.
  2. Digitální služba se považuje za dodanou, když k ní přistupuje Spotřebitel nebo fyzické či virtuální zařízení, které si Spotřebitel pro tento účel zvolil.
  3. Prodávající uvede Digitální obsah nebo Digitální službu do souladu se smlouvou do 21 dnů od okamžiku, kdy byl Prodávající informován Spotřebitelem o nesouladu se smlouvou, a to bez nepřiměřených obtíží Spotřebitele s ohledem na jejich povahu a účel, ke kterému se používají. Náklady na uvedení Digitálního obsahu nebo Digitální služby do souladu se Smlouvou ponese Prodávající.

§ 9. Názory

 1. Stanovisko k vyřízení objednávky nebo stanovisko ke Zboží lze vyjádřit při návštěvě Internetového obchodu kliknutím na rozhraní umístěné u Zboží nebo kliknutím na odkaz v e-mailu. Přidání názoru je dobrovolné a bezplatné. V rámci jedné objednávky - Zákazník má možnost přidat výše uvedené Stanovisko pouze jednou.
 2. V rámci výše uvedeného Zákazník může dát hodnocení hvězdičkami od 1 do 5 a přidat slovní prohlášení omezené na 65535 slov.
 3. Hodnocení jsou uložena a veřejně prezentována na webových stránkách internetového obchodu.
 4. Prodávající ověřuje Stanoviska pomocí e-mailové adresy, která byla použita v procesu nákupu daného Zboží. Názor, který osoba vloží na e-mailovou adresu, která byla použita v procesu nákupu, je na webu Obchodu označena komentářem „názor potvrzen nákupem“. Jakýkoli jiný názor je označen jako „recenze nepotvrzená nákupem“.
 5. Prodávající může zveřejňovat Názory na dané Zboží ze svých jiných Internetových obchodů.
 6. Prodejce nemění obsah Názoru ani udělené hvězdičky.
 7. Kupující je výhradně a nezávisle odpovědný za prohlášení učiněné jako součást Stanoviska. Prodávající je oprávněn odstranit Stanovisko k podmínkám vyplývajícím ze zákona a těchto Pravidel.
 8. Je nepřípustné zveřejňovat obsah obsahující nepravdivé, zavádějící, vulgární, agresivní, urážlivé informace nebo obsah, který je zjevně považován za neslučitelný s dobrými mravy. Je také nepřijatelné zveřejňovat obsah, který je nezákonný, porušuje práva třetích stran nebo představuje akt nekalé soutěže.
 9. Zákazník se zavazuje nezveřejňovat obsah, který obsahuje odkazy na externí webové stránky, které mají propagační nebo reklamní charakter nebo obsahují osobní údaje třetích osob.
 10. Na výslovnou žádost Zákazníka může být obsah Názoru skryt před ostatními uživateli Obchodu, udělené hodnocení v podobě hvězdiček se však započítává do celkového hodnocení Obchodu a Zboží.

§ 10. Duševní vlastnictví

 1. Zákazník prohlašuje, že mu nepřísluší žádná práva, včetně práv autorských nebo souvisejících práv k jím uveřejněným recenzím a prohlášením, kromě práva užívat Internetový obchod způsobem uvedeným v Pravidlech. Zákazník nemá právo na jakékoli nahrávání, reprodukci, sdílení, zveřejňování nebo šíření obsahu, pokud takové povolení nevyplývá ze zákona nebo z Předpisů.
 2. Zákazník nemá právo na jakékoli zásahy do obsahu, zejména není oprávněn zasahovat do obsahu, struktury, formy, grafiky, mechanismu fungování či jiných prvků Internetového obchodu.
 3. Zveřejněním Názorů v Internetovém obchodě, které jsou díly ve smyslu zákona ze dne 4. února 1994 o právu autorském a právech souvisejících, uděluje Zákazník Prodávajícímu nevýhradní, bezplatnou a časově a územně neomezenou licenci k užití těchto díla Prodávajícím, spolu s právem na udělení podlicence, která zahrnuje zpřístupnění díla veřejnosti tak, aby k němu měl každý přístup v jím zvoleném místě a čase (Internet). Licence se uděluje pro všechny oblasti využití známé v době jejího udělení, zejména pro následující oblasti využití:
  1. v rozsahu záznamu a rozmnožování díla jakoukoliv technikou - zejména tiskem, reprografickým, magnetickým záznamem, digitálním, t.j. použitím libovolných technik na jakémkoli audiovizuálním nebo obrazovém nosiči, zejména na audiovizuálních discích, CD, počítačových discích, v multimediální síti včetně internetových a souvisejících on-line služeb a rozmnožování, nahrávání, používání na internetu, reklamy, rozmnožování záznamu v elektronické podobě v paměti počítače a v interních a externích sítích,
  2. užití celku nebo fragmentů nebo jakýchkoli prvků díla s možností úprav vyplývajících z podstaty daného internetového média - ve všech publikacích, zejména online, digitálních, v bulletinech a informacích, samostatně nebo v kombinaci s jinými díly nebo fragmenty děl; použití zcela nebo zčásti k propagaci a reklamě, zejména ve formě audiovizuální, zvukové a mediální reklamy.
  3. v rámci obchodování s originálem nebo kopiemi, na kterých bylo dílo zaznamenáno - marketing, půjčování, pronájem originálu nebo kopií,
  4. v rozsahu rozšiřování díla jiným než výše uvedeným způsobem - veřejné předvádění, vystavování, vystavování, rozmnožování, vysílání a převysílání, jakož i zpřístupňování díla veřejnosti tak, aby k němu měl každý na místě přístup. a čas dle vlastního výběru,
  5. použití děl pro propagační a marketingové účely;
 4. Odstranění Účtu Zákazníkem nebo Recenze v souladu s kapitolou 9 bod 8 nemá vliv na platnost výše uvedené licence.

§ 11. Pravidla prodeje předplatného

 1. Elektronickou službu ve formě Předplatného může Prodávající poskytnout Kupujícímu.
 2. Použití Předplatného umožňuje cyklické doručování vybraného Zboží v intervalech určených Zákazníkem, bez nutnosti zadávat další objednávky až do konce Předplatného. Platba za Předplatné probíhá pomocí mechanismu opakovaných plateb a pouze prostřednictvím jedné platební karty.
 3. Odpojením platební karty od Předplatného bude Předplatné ukončeno. V rámci Předplatného není možné provádět platby na dobírku.
 4. Kupující vytvoří Předplatné výběrem této formy nákupu v elektronickém objednávkovém formuláři. Potvrzení o vytvoření Předplatného je neprodleně zasláno na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou při první objednávce.
 5. Zákazník spravuje Předplatné prostřednictvím Účtu podle dostupných možností. Předplatné lze ukončit také kontaktováním personálu prodejny shop@candleworld.eu .
 6. Předplatné se uzavírá na dobu neurčitou. Předplatné můžete kdykoli ukončit.
 7. Prodávající je oprávněn v průběhu Předplatného měnit ceny Zboží, o čemž je Kupující informován v e-mailové korespondenci uvedené v písm. 8.
 8. O vytvoření Objednávky Předplatného zašle Prodávající Kupujícímu e-mail s uvedením jejího předmětu, množství, ceny, termínu dokončení a termínu plánovaného čerpání prostředků z karty. Dále Prodávající informuje Kupujícího o možnosti ukončení Předplatného připojením odkazu a datem, do kterého bude účinné. Zákazník není schopen zaplatit Objednávku předplatného jiným způsobem než prostřednictvím připojené platební karty.
 9. Pokud se pokus o dobití z platební karty nezdaří, bude Zákazník informován e-mailem o nemožnosti vyzvednutí platby. Mezi možné důvody nevyzvednutí platby patří: nedostatek finančních prostředků na platební kartě, vypršení platnosti karty nebo technické problémy.
 10. Vypršení platnosti karty spojené s Předplatným ukončuje Předplatné.
 11. Objednávka předplatného bude zpracována až po úspěšném odepsání finančních prostředků z platební karty.
 12. Prodávající má právo odstoupit od Předplatného, ​​o čemž Kupujícího informuje e-mailem nebo telefonicky.
 13. O nemožnosti vyřízení Objednávky předplatného, ​​zejména z důvodu nedostatku Zboží na skladě Prodávajícího, bude Zákazník informován e-mailem nebo telefonicky. V této situaci se může změnit datum dokončení Objednávky předplatného, ​​ale i následujících.

§ 12. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto Podmínky použití jsou účinné ode dne 2024.01.05 .
 2. V případě změny nebo zrušení některého z ustanovení těchto Pravidel rozhodnutím příslušného orgánu nebo soudu zůstávají zbývající ustanovení v platnosti a zavazují Prodávajícího a Zákazníka..
 3. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto pravidel. Všechny smlouvy uzavřené přede dnem nabytí účinnosti nových předpisů se realizují na základě předpisů platných ke dni uzavření smlouvy.
 4. Rozhodným právem pro řešení jakýchkoli sporů souvisejících s Nařízeními je polské právo. Tyto spory bude řešit místně příslušný obecný soud. Zákazník, který je Spotřebitelem, může využít i mimosoudní způsoby vyřizování stížností a vymáhání reklamací. Veškeré informace o mimosoudních způsobech vyřizování stížností a vymáhání nároků lze získat na webových stránkách Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele na adrese: www.uokik.gov.pl. Zároveň bychom vás rádi informovali, že uvedené postupy jsou dobrovolné a obě strany s nimi musí souhlasit.
 5. V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 Vám sdělujeme, že na https://ec.europa.eu/consumers/odr k dispozici je platforma systému online řešení sporů mezi spotřebiteli a podnikateli na úrovni EU (platforma ODR). Platforma ODR je webová stránka s komplexním servisním místem pro spotřebitele a podnikatele usilující o mimosoudní řešení sporu ze smluvních závazků vyplývajících z online kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb.

§ 13. Příloha 1 – Informace o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy

 1. Spotřebitel a Fyzická osoba – podnikatel má právo odstoupit od smlouvy za následujících podmínek.

  Máte právo odstoupit od této smlouvy do 30 dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 30 dnech:

  1. v případě kupní smlouvy ode dne, kdy jste se dostali k věci nebo kdy věc získala do držení vámi určená třetí strana jiná než dopravce;
  2. v případě smlouvy vyžadující převod vlastnictví k mnoha věcem, které jsou dodávány odděleně ode dne, kdy jste získali poslední věc nebo kdy třetí strana jiná než dopravce, kterou jste uvedli, získala do vlastnictví poslední položka;
  3. v případě smlouvy zavazující k převodu vlastnictví k věcem dodaným v dávkách nebo po částech ode dne, kdy jste získali poslední dávku nebo část nebo kdy vstoupila do vlastnictví vámi určená třetí strana jiná než dopravce vlastnictví poslední šarže nebo části;
  4. v případě smluv o pravidelném doručování zásilek na dobu určitou, ode dne, kdy jste získali první věc nebo kdy třetí strana jiná než dopravce, kterou jste určili, získala první věc do držení položka;
  5. u smluv, jejichž předmětem je poskytování služeb nebo digitálního obsahu, který není poskytován na hmotném nosiči - ode dne uzavření smlouvy.
 2. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás musíte informovat, tj.: CW Global Sp. z o.o., Tarnowska 23/2, 61-323 Poznań Polsko, +48508168447, shop@candleworld.eu o vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením (např. dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem ).
 3. Můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, ale není to povinné.
 4. Můžete také vyplnit elektronický formulář pro vrácení, který je k dispozici na webových stránkách internetového obchodu: https://candleworld.eu/cs/returns-open.html . Pokud této možnosti využijete, obratem Vám zašleme potvrzení o přijetí informace o odstoupení od smlouvy na trvanlivém nosiči.
 5. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, když před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy zašlete informaci o uplatnění svého práva na odstoupení od smlouvy.
 6. Odstoupíte-li od této smlouvy, vrátíme Vám všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání zboží (kromě dodatečných nákladů vyplývajících z Vámi zvoleného způsobu doručení jiného než nejlevnějšího nabízeného standardního doručení námi), neprodleně a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o vašem rozhodnutí uplatnit právo na odstoupení od této smlouvy. Vrácení peněz provedeme pomocí stejného platebního prostředku, který jste použili při původní transakci, pokud jste výslovně nesouhlasili jinak.
 7. V případě smluv vyžadujících převod vlastnického práva k věcem, u kterých jsme nenavrhli vyzvednutí zboží v případě odstoupení od smlouvy - musíme zadržet vrácení platby, dokud věc neobdržíme nebo dokud neobdržíme doklad o jeho návrat, podle toho, která událost nastane dříve.
 8. Vrácené zboží zašlete prosím na následující adresu: CW Global Sp. z o.o., Tarnowska 23/2, 61-323 Poznań Polsko,, a to neprodleně, v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jste nás informovali o svém odstoupení od této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud odešlete zboží zpět před uplynutím lhůty 14 dnů. Budete muset nést přímé náklady na vrácení položky.
 9. Vzhledem k váze a rozměrům Zboží může v případě odstoupení od smlouvy - vrácení Zboží znamenat vyšší náklady než běžné poštovné. Pokud chcete využít služeb kurýrních společností, může být nutné poslat balík na paletě, což je dražší než běžná poštovní zásilka.

§ 14. Příloha 2 – Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

IdoSell Trusted Reviews
4.75 / 5.00 294 reviews
IdoSell Trusted Reviews
2024-07-04
Great products and careful packaging to protect them while shipping. Fast delivery !
2024-06-25
items placed into basket and paid for later turned out were not in stock and we had to wait, other wise all good
pixel